SFS 2013:547 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

130547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska införas en ny paragraf, 16 e §, av följande lydelse.

16 e §

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 4 kap. 8�9 c §§, 9�11,

14 eller 15 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), lagen (2000:1225)
om straff för smuggling eller 25 § lagen (1986:436) om näringsförbud ska,
om brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av
E-legitimationsnämnden. Uppgifterna ska endast lämnas ut i ärenden om god-
kännande av sökande enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering, i fråga om den som nämnden överväger
att godkänna och, om ärendet gäller en juridisk person, styrelseledamot, verk-
ställande direktör eller firmatecknare för denna.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska

också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:547

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013