SFS 2013:549 Lag om ändring i miljöbalken

130549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 9 § miljöbalken ska ha föl-

jande lydelse.

7 kap.

9 §

Ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att

bevara värdefulla kulturpräglade landskap. På ett sådant område ska bestäm-
melserna i 4�6 §§ tillämpas. Att det inom ett område finns en byggnad eller
anläggning som är skyddad som byggnadsminne, kyrkligt kulturminne eller
fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) hindrar inte att området för-
klaras som kulturreservat.

I fråga om beslut enligt denna paragraf gäller också 7 och 8 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

SFS 2013:549

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013