SFS 2013:552 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

130552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i begravningslagen (1990:1144);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 37 § begravningslagen

(1990:1144) ska ha följande lydelse.

7 kap.

37 §

Om en gravanordning har tillfallit upplåtaren och den är av kulturhisto-

riskt värde eller av något annat skäl bör bevaras för framtiden, ska upplåtaren
om möjligt lämna kvar den på gravplatsen.

Om gravanordningen ändå måste föras bort från gravplatsen, ska den åter

ställas upp inom begravningsplatsen eller på någon annan lämplig och därtill
avsedd plats.

Ytterligare föreskrifter om hänsynen till kulturmiljöarbetets intressen finns

i kulturmiljölagen (1988:950).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

SFS 2013:552

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013