SFS 2013:553 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

130553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i arkivlagen (1990:782) ska in-

föras en ny paragraf, 17 §, samt närmast före 17 § en ny rubrik av följande ly-
delse.

Särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter

17 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa kommunala arkiv-

myndigheter får fullgöra arkivuppgifter avseende handlingar från statliga
myndigheter och sådana organ som står under tillsyn av den statliga arkiv-
myndigheten.

När en kommunal arkivmyndighet fullgör sådana uppgifter som avses i för-

sta stycket tillämpas denna lags bestämmelser om den statliga arkivmyndig-
heten. Detta gäller dock inte i fråga om tillsyn.

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över kommunala

arkivmyndigheter när de fullgör arkivuppgifter enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

SFS 2013:553

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013