SFS 2013:554 Förordning om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.

130554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1188) om
kulturminnen m.m.;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1188) om kultur-

minnen m.m.

dels att rubriken till förordningen, 1�10, 12�19, 21�23, 26�31 och 33�

36 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande

lydelse.

Kulturmiljöförordning

1 §

1

Innan länsstyrelsen fattar beslut i ett ärende enligt kulturmiljölagen

(1988:950) som kan medföra ersättningsskyldighet eller på annat sätt är av
större vikt, ska länsstyrelsen samråda med Riksantikvarieämbetet.

2 §

Länsstyrelsen ska inom ramen för sitt ansvar för kulturmiljöarbetet i

länet samverka med kulturmiljövårdande organ inom länet, särskilt läns-
museerna och motsvarande museer.

3 §

När länsstyrelsen har fattat ett beslut enligt kulturmiljölagen (1988:950)

ska en kopia av beslutet genast sändas till Riksantikvarieämbetet.

Länsstyrelsen ska vidare underrätta Riksantikvarieämbetet när en fråga om

åtal enligt 2 kap. 21 § eller 3 kap. 18 § kulturmiljölagen har uppkommit. Riks-
antikvarieämbetet ska också underrättas när en fråga om skadestånd på grund
av åsidosättande av föreskrifter i nämnda lag har uppkommit.

4 §

2

Riksantikvarieämbetet ska underrätta lantmäterimyndigheten om så-

dana fornlämningar som kan antas ännu inte vara införda i fastighetsregistrets
allmänna del.

5 §

3

Länsstyrelsen ska genast underrätta kommunen om beslut i ärenden

som avses i 2 kap. 2, 9 och 12 §§ kulturmiljölagen (1988:950). När beslutet
har vunnit laga kraft, ska länsstyrelsen underrätta lantmäterimyndigheten.

1 Senaste lydelse 1997:1165.

2 Senaste lydelse 2000:337.

3 Senaste lydelse 1995:1448.

SFS 2013:554

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:554

6 §

Riksantikvarieämbetet ska underrätta länsstyrelsen innan myndigheten

vidtar en åtgärd enligt 2 kap. 7 eller 8 § kulturmiljölagen (1988:950). Länssty-
relsen ska samråda med Riksantikvarieämbetet innan länsstyrelsen vidtar
motsvarande åtgärd. Underrättelse eller samråd behöver dock inte ske om åt-
gärden är brådskande.

7 §

4

Innan länsstyrelsen ger någon tillstånd att vidta åtgärder enligt 2 kap. 7

eller 8 § kulturmiljölagen (1988:950), ska länsstyrelsen förvissa sig om att
denne har tillräcklig kunskap för att utföra åtgärderna på ett tillfredsställande
sätt.

Innan länsstyrelsen fattar beslut enligt 2 kap. 11 och 13 §§ samma lag ska

länsstyrelsen förvissa sig om att den som ska utföra utredningen eller under-
sökningen har tillräcklig kunskap för att utföra den på ett tillfredsställande
sätt.

8 §

Om länsstyrelsen, en polismyndighet eller Kustbevakningen tar emot ett

fornfynd eller en anmälan om fornfynd ska Riksantikvarieämbetet genast
skriftligen underrättas om detta. Underrättelsen ska innehålla en kortfattad be-
skrivning av fornfyndet och av fyndplatsen samt upphittarens namn och
adress. Har upphittaren lämnat ytterligare uppgifter om omständigheterna vid
fyndet, ska dessa uppgifter bifogas. Upphittaren ska få en kopia av underrät-
telsen.

9 §

5

Länsstyrelsen får meddela sådana föreskrifter som avses i 2 kap. 9 §

kulturmiljölagen (1988:950).

10 §

6

Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställigheten av

2 kap. kulturmiljölagen (1988:950).

12 §

7

När beslut enligt 3 kap. 1, 5�7, 14 och 15 §§ kulturmiljölagen

(1988:950) har vunnit laga kraft, ska länsstyrelsen underrätta den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsen-
det.

13 §

Ett byggnadsminne ska, om länsstyrelsen finner anledning till detta

och ägaren samtycker, genom länsstyrelsens försorg och på statens bekostnad
förses med ett anslag om att byggnaden är skyddad enligt kulturmiljölagen
(1988:950).

14 §

Riksantikvarieämbetet ska föra en förteckning över byggnadsminnena

i landet. Länsstyrelsen ska föra en förteckning över byggnadsminnena i länet.
Länsstyrelsen ska också föra en förteckning över sådana byggnader som av-
ses i 3 kap. 6 § kulturmiljölagen (1988:950).

4 Senaste lydelse 1997:303.

5 Senaste lydelse 2002:970.

6 Senaste lydelse 2002:645.

7 Senaste lydelse 1991:1612.

background image

3

SFS 2013:554

15 §

När en fråga om ersättning enligt 3 kap. 10 § kulturmiljölagen

(1988:950) uppkommer ska länsstyrelsen försöka få till stånd en frivillig upp-
görelse med sakägaren om ersättningens storlek.

16 §

I villkoren för ett tillstånd enligt 3 kap. 14 § kulturmiljölagen

(1988:950) ska det alltid ingå att byggnadens utseende och beskaffenhet före
ändringen ska dokumenteras på ett lämpligt sätt.

17 §

Av 3 kap. 13 § första stycket kulturmiljölagen (1988:950) följer att ex-

propriationslagen (1972:719) ska tillämpas i vissa fall när det gäller ersättning
och inlösen. Bestämmelser om utbetalning av ersättning till innehavare av
fideikommiss finns i punkt 6 i övergångsbestämmelserna till expropriations-
lagen och i 18 § expropriationskungörelsen (1972:727).

17 a §

Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställigheten

av 3 kap. kulturmiljölagen (1988:950).

18 §

8

I ärenden enligt 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950) ska Riksantikva-

rieämbetet och länsstyrelserna samråda med stiftet, om det behövs.

19 §

Till kyrkliga inventarier som avses i 4 kap. 6 § kulturmiljölagen

(1988:950) hör bland annat äldre skrudar, rökelsekar, kärl, böcker, altartavlor,
kors och krucifix, dopfuntar, andra målningar och konstarbeten, avlatsskrin,
förvaringskistor, fattigbössor, ljuskronor och ljusstakar, epitafier, vapensköl-
dar, banér, sorgfanor, vapen, rustningar, votivskepp, kyrkklockor, musikin-
strument samt vissa äldre gravvårdar.

21 §

9

När länsstyrelsen har fattat beslut eller vidtagit någon åtgärd enligt

4 kap. 10 § andra och tredje styckena kulturmiljölagen (1988:950) ska stiftet
underrättas om beslutet eller åtgärden.

22 §

Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställigheten av

4 kap. kulturmiljölagen (1988:950).

23 §

10

Den som vill föra ut ett svenskt eller utländskt kulturföremål ur lan-

det ska enligt 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950) ha tillstånd till utförseln om

1. föremålet är ett svenskt eller utländskt kulturföremål inom de kategorier

som anges i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 116/2009 av den 18 decem-
ber 2008 om export av kulturföremål

11 med de ålders- och värdegränser samt

andra bestämningar som anges i bilagan till denna förordning, eller

2. föremålet är ett svenskt samiskt kulturföremål som är äldre än 50 år och

har ett värde över 2 000 kronor.

För utländska kulturföremål krävs dock tillstånd endast om föremålet fun-

nits i Sverige i mer än 100 år.

8 Senaste lydelse 1999:881.

9 Senaste lydelse 1999:881.

10 Senaste lydelse 2011:1066.

11 EUT L 39, 10.2.2009, s. 1 (Celex 32009R0116).

background image

4

SFS 2013:554

26 §

12

Frågor om tillstånd till utförsel av kulturföremål enligt 5 kap. kultur-

miljölagen (1988:950) och om licens enligt rådets förordning (EG) nr 116/
2009 om export av kulturföremål prövas av Kungl. biblioteket, Riksantikva-
rieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
och Stiftelsen Nordiska museet (tillståndsmyndigheter) enligt den fördelning
som anges i 27�31 §§. Om det är fråga om föremål som innehas eller förval-
tas av någon annan av tillståndsmyndigheterna än Riksantikvarieämbetet, ska
prövningen dock göras av Riksantikvarieämbetet.

Licenser enligt rådets förordning kan vara av alla de slag som anges i kom-

missionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november
2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

13.

27 §

14

Riksantikvarieämbetet prövar frågor om tillstånd för föremål inom

kategorierna A1, A2, A13 samt inom kategorin A15 för svenska föremål av
trä, ben, keramik, metall eller textil som är framställda före år 1650.

28 §

15

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde prövar frågor

om tillstånd för föremål inom kategorierna A3�A8 samt inom kategorin A15
för föremål av keramik, glas, porfyr, elfenben, guld, silver, brons; ljuskronor,
tapeter och kakelugnar samt utländska möbler, speglar, skrin, golvur, väggur,
bordsur och musikinstrument.

29 §

16

Kungl. biblioteket prövar frågor om tillstånd för föremål inom kate-

gori A9 i fråga om inkunabler samt inom kategorierna A10 och A11.

30 §

17

Riksarkivet prövar frågor om tillstånd för föremål inom kategori A9

utom inkunabler samt inom kategori A12.

31 §

18

Stiftelsen Nordiska museet prövar frågor om tillstånd för föremål

inom kategori A14 och inom kategori A15 som inte prövas av Riksantikvarie-
ämbetet eller Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde samt för
samiska föremål.

33 §

19

Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställigheten

av 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950).

34 §

20

Riksantikvarieämbetet är central myndighet enligt 6 kap. kulturmiljö-

lagen (1988:950).

12 Senaste lydelse 2000:337.

13 EUT L 324, 22.11.2012, s. 1 (Celex 32012R1081).

14 Senaste lydelse 2000:337.

15 Senaste lydelse 2011:1066.

16 Senaste lydelse 2000:337.

17 Senaste lydelse 2000:337.

18 Senaste lydelse 2000:337.

19 Senaste lydelse 2000:337.

20 Senaste lydelse 2000:337.

background image

5

SFS 2013:554

35 §

21

Riksantikvarieämbetet ska som central myndighet

1. efter ansökan av en annan stat som ingår i Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet (EES) söka efter närmare angivna kulturföremål som olagligt
har förts bort från den staten och identifiera den som innehar föremålet,

2. underrätta berörda stater som ingår i EES då kulturföremål påträffats i

Sverige som kan antas ha olagligt förts bort från en annan stat som ingår i
EES samt ta emot motsvarande underrättelser,

3. göra det möjligt för de behöriga myndigheterna i den stat som kan åter-

kräva ett sådant föremål enligt 6 kap. kulturmiljölagen (1988:950) att kontrol-
lera att det är fråga om ett kulturföremål och vara en sådan behörig myndighet
i Sverige,

4. i samarbete med den berörda staten vidta nödvändiga åtgärder för att be-

vara ett enligt 2 påträffat kulturföremål,

5. vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra handlingar som syftar till att

undvika ett återlämnande,

6. agera som förmedlare mellan den återkrävande staten och den som inne-

har föremålet med avseende på återlämnandet,

7. underrätta den centrala myndigheten i den stat där svenska staten väckt

talan om återlämnande och ta emot motsvarande underrättelser,

8. underrätta centrala myndigheter i andra stater om att talan om återläm-

nande väckts i Sverige och ta emot motsvarande underrättelser, och

9. i övrigt samarbeta med centrala myndigheter i andra stater.
Kontroll enligt första stycket 3 ska göras inom två månader från det att un-

derrättelse skett enligt samma stycke 2. Annars ska vad som sägs i samma
stycke 4 och 5 inte tillämpas.

35 a §

22

De gränsvärden som anges i euro i bilaga 1 till kulturmiljölagen

(1988:950) ska motsvaras av följande belopp i svenska kronor.

euro

kronor

15 000

140 000

30 000

280 000

50 000

466 000

150 000

1 396 000

35 b §

23

Svenska statens talan om återlämnande av sådana kulturföremål

som avses i 6 och 7 kap. kulturmiljölagen (1988:950) förs utomlands av Riks-
antikvarieämbetet.

36 §

24

Riksantikvarieämbetet, eller efter dess förordnande länsstyrelsen, ska

föra statens talan i mål som avses i 2 kap. 25 § andra stycket och 3 kap. 20 §
kulturmiljölagen (1988:950).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

21 Senaste lydelse 2000:337.

22 Senaste lydelse 2011:1066.

23 Senaste lydelse 2011:1066.

24 Senaste lydelse 2000:337.

background image

6

SFS 2013:554

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

7

SFS 2013:554

Bilaga

25

De ålders- och värdegränser samt andra bestämningar som avses i 23 § är

följande.

1. Arkeologiska föremål inom kategori A1:
� svenska arkeologiska föremål, oavsett material och värde, som härrör

från tiden före år 1650 och inte ägs av staten.

2. Målningar inom kategori A3:
a) svenska målningar som är äldre än 100 år och värda mer än 50 000 kro-

nor,

b) porträtt som föreställer svenskar och andra i Sverige verksamma perso-

ner och som är äldre än 100 år och värda mer än 20 000 kronor, och

c) utländska målningar som är värda mer än 50 000 kronor.
3. Teckningar inom kategorierna A4 och A5:
a) svenska teckningar, akvareller, gouacher och pasteller som är äldre än

100 år och värda mer än 50 000 kronor,

b) porträtt som föreställer svenskar och andra i Sverige verksamma perso-

ner i form av teckningar, akvareller, gouacher och pasteller och som är äldre
än 100 år och värda mer än 20 000 kronor, och

c) utländska teckningar, akvareller, gouacher och pasteller som är värda

mer än 50 000 kronor.

4. Originalgrafik m.m. inom kategori A6:
� svenska träsnitt och kopparstick som är framställda före år 1650, oavsett

värde.

5. Originalskulpturer m.m. inom kategori A7:
a) svenska originalskulpturer och repliker som är framställda enligt samma

process som originalet, oavsett material, som är äldre än 100 år och värda mer
än 50 000 kronor, och

b) utländska originalskulpturer och repliker som är framställda enligt

samma process som originalet, oavsett material, som är värda mer än 50 000
kronor.

6. Inkunabler eller manuskript m.m. inom kategori A9:
a) svenska inkunabler, oavsett värde,
b) svenska handskrifter på pergament eller papper framställda före år 1650,

oavsett värde,

c) svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter, rä-

kenskaper samt handritade kartor och ritningar, som är äldre än 50 år och har
ett värde över 2 000 kronor, och

d) samlingar av utländska inkunabler och svenskt icke tryckt material en-

ligt b och c som är äldre än 50 år och har ett värde över 50 000 kronor.

7. Böcker inom kategori A10:
a) svenska böcker tryckta före år 1600, oavsett värde,
b) övriga svenska böcker som är äldre än 100 år och har ett värde över

10 000 kronor, och

c) utländska böcker med ett värde över 10 000 kronor.
8. Tryckta kartor inom kategori A11:
a) svenska tryckta kartor, som är äldre än 100 år och har ett värde över

10 000 kronor, och

b) utländska tryckta kartor som har ett värde över 10 000 kronor.

25 Senaste lydelse 2011:1066.

background image

8

SFS 2013:554

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

9. Arkiv m.m. inom kategori A12:
� svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter,

räkenskaper, handritade kartor och ritningar, som är äldre än 50 år och har ett
värde över 2 000 kronor.

10. Transportmedel inom kategori A14:
a) svenska transportmedel som är äldre än 100 år och har ett värde över

50 000 kronor, och

b) utländska transportmedel med ett värde över 50 000 kronor.
11. Andra antikviteter inom kategori A15, i den mån de inte ingår i katego-

rierna A1�A14:

a) svenska föremål av trä, ben, keramik, metall eller textil som är fram-

ställda före år 1650, oavsett värde,

b) svenska möbler, speglar och skrin som är framställda före år 1860, oav-

sett värde,

c) svenska dryckeskärl, seldon och textilredskap, som är av trä och har må-

lad eller skuren dekor, folkdräkter och broderad eller mönstervävd folklig tex-
til, bonadsmåleri, golvur, väggur och bordsur, signerade fajanser, skjutvapen,
blankvapen och skyddsvapen samt musikinstrument, som är äldre än 100 år,
oavsett värde,

d) svenska föremål av keramik, glas, porfyr, guld, silver eller brons med

undantag av mynt och medaljer, ljuskronor, tapeter samt kakelugnar, som är
äldre än 100 år och har ett värde över 50 000 kronor,

e) svenska tekniska modeller och prototyper samt vetenskapliga instru-

ment, som är äldre än 50 år och har ett värde över 2 000 kronor, och

f) utländska möbler, speglar, skrin, golvur, väggur, bordsur, musikinstru-

ment, skjutvapen, blankvapen, skyddsvapen, föremål av keramik, glas, elfen-
ben, guld, silver eller brons med undantag av mynt och medaljer, ljuskronor
samt tapeter, som har ett värde över 50 000 kronor.