SFS 2013:555 Förordning om ändring i förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

130555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:527) om
förvaltning av statliga fastigheter, m.m.;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1993:527) om förvaltning

av statliga fastigheter, m.m.

1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 7 a § 1995:983.

SFS 2013:555

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013