SFS 2013:556 Förordning om ändring i förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

130556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1190) om
överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1996:1190) om överlåtelse av

statens fasta egendom, m.m. ska ha följande lydelse.

8 §

1

En fastighetsförvaltande myndighet får sälja fast egendom om egen-

domen inte alls eller endast i ringa utsträckning behövs i statens verksamhet
och om det inte finns särskilda skäl för att egendomen fortfarande ska ägas av
staten.

Hänsynen till kulturmiljövården, totalförsvaret, naturvården och det rörliga

friluftslivet kan utgöra särskilda skäl för att en egendom fortfarande ska ägas
av staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:377.

SFS 2013:556

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013