SFS 2013:557 Förordning om ändring i förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

130557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1121) om bidrag
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 4, 5 och 10�13 §§ förordningen (2010:1121) om

bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer ska ha följande lydelse.

4 §

Bidrag får lämnas för kostnader vid vård av fornlämningar.


5 §

Bidrag får även lämnas för kulturhistoriskt motiverade kostnader vid

vård av andra värdefulla kulturmiljöer som har särskild betydelse för förståel-
sen av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional bety-
delse.

10 §

Bidrag får lämnas till arkeologisk undersökning och övriga åtgärder

enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen (1988:950) om fornlämningen finns i en
äldre stadskärna och berörs av kompletteringsbebyggelse.

11 §

Bidrag får endast lämnas om

1. det finns ett betydande allmänt intresse av att bebyggelsen kommer till

stånd,

2. det inte finns möjligheter att anpassa bebyggelsen så att fornlämningar

inte berörs,

3. andra kulturhistoriska värden inte skadas av arbetsföretaget, och
4. kostnaden är stor i förhållande till den totala kostnaden för arbetsföreta-

get.

12 §

Bidraget får inte överstiga den kostnad som enligt 2 kap. 14 § kultur-

miljölagen (1988:950) ska betalas av företagaren. Som sådan kostnad räknas
inte kostnader för maskintid och grovarbetskraft.

13 §

Bidrag får lämnas till arkeologisk undersökning och övriga åtgärder

enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen (1988:950), som enligt lagen ska betalas
av företagaren, vid mindre arbetsföretag som

1. föranleds av en myndighets beslut eller någon annan tvingande omstän-

dighet, och

2. innebär mindre förändringar i nyttjandet av en byggnad, en anläggning

eller ett markområde och det med hänsyn till omständigheterna är skäligt att
företagaren avlastas kostnaderna för de arkeologiska åtgärderna.

SFS 2013:557

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:557

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

�ven om arbetsföretaget inte är av sådant slag som anges i första stycket

får bidrag lämnas till kostnader för att ta till vara fornfynd enligt 2 kap. 13 §
kulturmiljölagen, om det finns särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)