SFS 2013:558 Förordning om statliga byggnadsminnen

130558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statliga byggnadsminnen;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statliga byggnadsminnen.

2 §

En byggnad som tillhör staten får förklaras för statligt byggnadsminne,

om den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller ingår i ett bebyg-
gelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Bestämmelserna om statliga byggnadsminnen i denna förordning får också

tillämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar.

Byggnadsminnesförklaring

3 §

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas

av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet.

4 §

Riksantikvarieämbetets framställning om att en byggnad ska förklaras

för statligt byggnadsminne ska innehålla en beskrivning av byggnaden, en be-
dömning av det kulturhistoriska värdet och ett yttrande från den myndighet
som förvaltar byggnaden.

5 §

Om bibehållandet av ett statligt byggnadsminne medför hinder, olägen-

heter eller kostnader som inte står i rimligt förhållande till byggnadsminnets
betydelse, kan regeringen häva byggnadsminnesförklaringen. Regeringen kan
också häva en byggnadsminnesförklaring som framstår som ändamålslös.

En ansökan om att häva en byggnadsminnesförklaring görs hos Riksantik-

varieämbetet av den myndighet som förvaltar byggnadsminnet. Riksantikva-
rieämbetet ska överlämna ansökan till regeringen med ett eget yttrande. Riks-
antikvarieämbetet får också på eget initiativ i en framställning till regeringen
föreslå att en byggnadsminnesförklaring ska hävas.

Skyddsbestämmelser

6 §

När en byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantik-

varieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet
ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. Skydds-

SFS 2013:558

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:558

bestämmelserna får avse att ett område kring byggnadsminnet ska hållas i så-
dant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas.

Om den myndighet som förvaltar ett statligt byggnadsminne motsätter sig

de föreslagna skyddsbestämmelserna, ska Riksantikvarieämbetet överlämna
ärendet till regeringen för beslut tillsammans med ett yttrande från den myn-
dighet som förvaltar byggnadsminnet.

7 §

Om det finns särskilda skäl, får ett statligt byggnadsminne efter tillstånd

ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Ett tillstånd till ändring kan förenas
med villkor om

1. utförandet av ändringen,
2. dokumentation av ändringen, och
3. antikvarisk undersökning och medverkan.
Frågan om tillstånd till ändring prövas av Riksantikvarieämbetet efter an-

sökan av den myndighet som förvaltar byggnadsminnet. Riksantikvarieämbe-
tets beslut får inte överklagas.

8 §

Om skyddsbestämmelserna för ett statligt byggnadsminne medför hin-

der, olägenheter eller kostnader som inte står i rimligt förhållande till bygg-
nadsminnets betydelse, kan Riksantikvarieämbetet ändra skyddsbestämmel-
serna.

En ansökan om ändring av skyddsbestämmelser görs hos Riksantikvarie-

ämbetet av den myndighet som förvaltar det statliga byggnadsminnet. Om
Riksantikvarieämbetet inte medger ändringen och den myndighet som förval-
tar byggnadsminnet begär det, ska Riksantikvarieämbetet överlämna ärendet
till regeringen för beslut tillsammans med ett eget yttrande.

�verlåtelse av byggnadsminnen

9 §

Innan ett statligt byggnadsminne överlåts ska den myndighet som för-

valtar byggnadsminnet redovisa skälen för överlåtelsen och inhämta Riksan-
tikvarieämbetets yttrande. Om Riksantikvarieämbetet motsätter sig överlåtel-
sen, krävs regeringens medgivande.

Ett statligt byggnadsminne får inte överlåtas om det finns risk för att över-

låtelsen kan leda till att dess kulturhistoriska värde minskar.

10 §

I samband med en överlåtelse av ett statligt byggnadsminne ska den

myndighet som förvaltat byggnadsminnet omedelbart underrätta Riksantikva-
rieämbetet och länsstyrelsen i det län där byggnadsminnet finns.

Av kulturmiljölagen (1988:950) framgår att om ett statligt byggnadsminne

övergår till en annan ägare än staten blir det ett byggnadsminne enligt den
lagen.

Tillsyn

11 §

Riksantikvarieämbetet har tillsyn över de statliga byggnadsminnena.

Riksantikvarieämbetet ska föra en förteckning över dem och förse de myndig-
heter som förvaltar statliga byggnadsminnen med förteckningen.

12 §

De statliga myndigheter som förvaltar byggnader ska tillhandahålla

Riksantikvarieämbetet det underlag som myndigheten behöver för att bedöma

background image

3

SFS 2013:558

det kulturhistoriska värdet och i övrigt utföra sina uppgifter som rör statliga
byggnadsminnen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014, då förordningen

(1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. ska upphöra att gälla.

2. Byggnader som vid utgången av 2013 är statliga byggnadsminnen enligt

förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. ska anses som
statliga byggnadsminnen enligt denna förordning. Skyddsföreskrifter som har
meddelats för sådana byggnader ska anses som skyddsbestämmelser enligt
denna förordning.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013