SFS 2013:559 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

130559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1770) om
geografisk miljöinformation;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9 § förordningen (2010:1770) om geo-

grafisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

1

För områden som är utsedda eller förvaltas inom ramen för internatio-

nell lagstiftning, Europeiska unionens lagstiftning eller svensk lagstiftning för
att uppnå specifika miljövårdsmål ska informationsansvar fullgöras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om områden som skyddas eller bör

skyddas enligt konventionen om skydd av �stersjöområdets marina miljö
(S� 1996:22) eller konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostat-
lanten (S� 1994:25),

2. Naturvårdsverket i fråga om nationalparker, naturreservat, kulturreser-

vat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden, biotopskyddsområden beslu-
tade av en kommun eller länsstyrelse, särskilda skyddade områden förteck-
nade enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken, vattenskyddsom-
råden, områden med naturvårdsavtal där Naturvårdsverket eller länsstyrelsen
är avtalspart samt områden som skyddas eller bör skyddas enligt andra inter-
nationella åtaganden än de konventioner som avses i 1,

3. Riksantikvarieämbetet i fråga om fornlämningar, byggnadsminnen och

kyrkliga kulturminnen enligt kulturmiljölagen (1988:950) samt statliga bygg-
nadsminnen enligt förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen, och

4. Skogsstyrelsen i fråga om naturvårdsavtalsområden där Skogsstyrelsen

är avtalspart och biotopskyddsområden beslutade av Skogsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:771.

SFS 2013:559

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013