SFS 2013:560 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

130560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97) ska

ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

1

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3, 8 och 10 §§ utlänningslagen

(2005:716) är nedan angivna utlänningar undantagna från kravet på visering.

1. Medborgare i Storbritannien ("British citizen") som har hemlandspass

eller den som innehar ett med "British passport" betecknat hemlandspass eller
ett av behörig myndighet utfärdat identitetskort, där medborgarskapet är angi-
vet som "British citizen" eller "British National Overseas" (BNO) och som
gäller för inresa i Storbritannien.

2. Medborgare i Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland,

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Portugal,
Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, om de har hemlandspass
eller ett identitetskort som är utfärdat av en behörig myndighet i hemlandet
och utvisar medborgarskap.

3. Medborgare i något av de länder som anges i 1 och 2 om de finns upp-

tagna i ett kollektivpass som har utfärdats av en behörig myndighet i hemlan-
det.

4. Innehavare av resedokument som har utfärdats i enlighet med konventio-

nen den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (SÖ 1954:55)
eller konventionen den 23 november 1957 angående flyktingar som är sjömän
(SÖ 1959:16) och som har utfärdats av en svensk myndighet eller av en myn-
dighet i en stat, som tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar den euro-
peiska överenskommelsen den 20 april 1959 om avskaffande av viserings-
tvång för flyktingar (SÖ 1960:75).

5. Flyktingar eller statslösa personer som är upptagna i ett kollektivpass

som har utfärdats dels av en myndighet i ett land som har tillträtt och i förhål-
lande till Sverige tillämpar artikel 13 i den europeiska överenskommelsen den
16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass (SÖ 1968:16), dels
enligt överenskommelsen och den av Sverige avgivna deklarationen över
nämnda artikel.

1 Senaste lydelse 2013:122.

SFS 2013:560

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:560

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6. De som innehar Förenta nationernas "laissez passer" och ett intyg om att

de färdas i tjänsten som är utfärdat av FN eller något av dess fackorgan eller
underordnade organ.

7. De som innehar Europeiska gemenskapernas "laissez passer".
8. Innehavare av vatikanpass.
9. Medborgare i Bolivia, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Makedo-

nien (tidigare jugoslaviska republiken Makedonien), Peru, Thailand eller
Turkiet som har diplomatpass eller tjänstepass samt medborgare i Marocko
och Tunisien som har diplomatpass.

10. Besättningsmän i tjänst på luftfartyg som innehar ett flygcertifikat eller

ett certifikat för flygbesättning, så länge som de inte lämnar

– flygplatsen för mellanlandningen,
– flygplatsen på bestämmelseorten,
– den kommun där flygplatsen ligger, eller
– flygplatsen annat än för att bege sig till en annan flygplats på en

Schengenstats territorium.

11. Besättningsmän på fartyg som finns upptagna på besättningslistan för

fartyget och som har en giltig sjöfartsbok eller identitetshandlingar för sjö-
män, så länge de endast tillfälligt lämnar sitt fartyg och uppehåller sig i den
tätort som finns närmast den hamn där fartyget ligger.

12. Utlänningar som avses i 8 § eller 4 kap. 6 §.
13. Personal tillhörande en främmande stats militära styrka som innehar en

militär identitetshandling och som besöker Sverige inom ramen för internatio-
nellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av
avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska för-
draget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras
styrkor (SÖ 1997:51).

14. Utlänningar som är under 18 år och som är bosatta i en EES-stat men

inte EES-medborgare om

a) vistelsen i Sverige avser ett kort besök som deltagare i en skolresa,
b) deltagarna i skolresan följs åt av en lärare som har en lista över delta-

garna upprättad i enlighet med bilagan till rådets beslut om gemensam åtgärd
den 30 november 1994, och

c) utlänningarna innehar en handling som gäller som pass vid inresa i Sve-

rige eller deltagarlistan innehåller de uppgifter som anges i artikel 2 i rådets
beslut.

15. Utlänningar som har uppehållskort eller permanent uppehållskort som

har utfärdats i Sverige eller av behörig myndighet i annan EES-stat.

Ytterligare undantag från viseringskravet finns i rådets förordning (EG) nr

539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje
länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre
gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är un-
dantagna från detta krav.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)