SFS 2013:563 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

130563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder

dels att 1 kap. 8 och 9 §§, 6 kap., 8 kap. 24 § samt 12 kap. 18 §

2 ska upp-

höra att gälla,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 24 § ska utgå,
dels att rubriken till lagen, 1 kap. 1 och 5 §§, 2 kap. 1�3 och 17�19 §§,

3 kap. 1�4 §§, 4 kap. 1�5, 7, 8, 10�11, 13, 15�20 och 22 §§, 5 kap. 15 och
20 §§, 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 25 och 26 §§, 9 kap. 1, 2 och 4�6 §§, 10 kap.
1 §, 13 kap. 1 § samt rubrikerna till 4, 8 och 9 kap., närmast före 4 kap. 1 och
2 §§, närmast efter 4 kap. 14 § och närmast före 8 kap. 25 § ska ha följande
lydelse.

Lag om värdepappersfonder

1 kap.

1 §

3

I denna lag betyder

1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva

tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

3. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade

finansiella instrument,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och
andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåt-

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse av
1 kap. 8 § 2011:882
1 kap. 9 § 2011:882
6 kap. 3 § 2011:882
6 kap. 4 § 2011:882
8 kap. 24 § 2011:882
12 kap. 18 § 2008:282.

3 Senaste lydelse 2012:191.

SFS 2013:563

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:563

bara värdepapper (fondföretag)

4, ändrat genom Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2010/78/EU

5,

6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera
driftställen ska anses som en enda filial,

7. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penning-

marknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse
avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att

driva fondverksamhet,

9. fondföretag: ett utländskt företag
a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att

göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra
stycket, med kapital från allmänheten,

b) som tillämpar principen om riskspridning, och
c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel

ur företagets tillgångar,

10. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant till-

stånd som avses i 9 a,

11. fondverksamhet: förvaltning av en värdepappersfond, försäljning och

inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åt-
gärder,

12. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets sjunde

direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget
om sammanställd redovisning

6, senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/49/EG

7, eller grupp som enligt erkända internationella

redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

13. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd

att förvalta fondföretag,

14. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,
15. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar till-

gångarna i en värdepappersfond och som sköter in- och utbetalningar avse-
ende fonden,

16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med

tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant till-

stånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG,

19. mottagarfond: en värdepappersfond som
a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-

ägare,

b) inte är en matarfond, och

4 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

6 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349).

7 EUT L 164, 26.6.2009, s. 42 (Celex 32009L0049).

background image

3

SFS 2013:563

c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag,
20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som
a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-

ägare,

c) inte är ett matarfondföretag, och
d) inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,
21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt så-

dana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden,
är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

23. specialfond: detsamma som i 1 kap. 11 § 23 lagen om förvaltare av

alternativa investeringsfonder,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2009/65/EG,

25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av an-

delsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom ka-
pitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt för-
valtas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26. överlåtbart värdepapper:
a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för

aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penning-

marknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara

värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

�verlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i

5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 9 och 25 jämställs

att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säker-
ställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde
som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

5 §

8

Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 §

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en
alternativ investeringsfond.

För sådan verksamhet som avses i första stycket gäller lagen om förvaltare

av alternativa investeringsfonder.

Ett fondbolag som är registrerat som förvaltare av godkända riskkapitalfon-

der enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den
17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

9 eller av godkända fonder för

socialt företagande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

10

får även driva sådan verksamhet som avses där.

8 Senaste lydelse 2011:882.

9 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

10 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

background image

4

SFS 2013:563

2 kap.

1 §

11

Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet får ges

bara om

1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,
2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar bola-
gets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

bolaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
ett fondbolag,

4. den som ska ingå i styrelsen för bolaget eller vara verkställande direktör

i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet
för att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en så-
dan uppgift,

5. fondbestämmelserna har godkänts för den eller de värdepappersfonder

som bolaget avser att förvalta, och

6. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

2 §

12

Vid bedömningen enligt 1 § 3 av om en innehavare är lämplig ska den-

nes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns
skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på

ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar bolagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § la-
gen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett blandat

finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av innehavarens anseende
särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i
ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med nå-

gon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av bolaget.

Om förvaringsinstitutet är en i Sverige etablerad filial till ett kreditinstitut

med säte i ett annat land inom EES, får Finansinspektionen som ett villkor för
tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en värdepappersfond ska
förvaras här i landet. Detta gäller dock inte om tillgångarna ska förvaras hos
ett utländskt förvaringsinstitut enligt 3 kap. 2 § tredje stycket.

3 §

13

För fondbolag gäller det som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet

om inte annat följer av denna lag.

11 Senaste lydelse 2011:882.

12 Senaste lydelse 2011:882.

13 Senaste lydelse 2010:842.

background image

5

SFS 2013:563

Ett fondbolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verkstäl-

lande direktör.

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i

artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001
om stadga för europabolag ska vad som sägs om styrelsen eller dess ledamö-
ter i följande bestämmelser tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

2 kap. 1 § 4 om ledningsprövning,
2 kap. 18 § första stycket 1 om förbud mot att handla med en värdepappers-

fond,

2 kap. 20 a § om meddelandeförbud, och
10 kap. 10 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen samt

närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår

att de i tredje stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamö-
ter ska tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan
eller dess ledamöter.

Ett fondbolag ska ha minst en revisor.

17 §

14

Ett fondbolag ska ha sunda rutiner för

1. förvaltning av verksamheten och redovisning,
2. intern kontroll, och
3. drift och förvaltning av sina informationssystem.
Fondbolaget ska särskilt
� upprätta och tillämpa regler för styrelseledamöters och anställdas egna

affärer med finansiella instrument,

� dokumentera samtliga transaktioner som bolaget har genomfört för en

värdepappersfonds räkning eller för ett sådant fondföretags räkning som av-
ses i 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket, och

� ha en organisation som minskar risken för intressekonflikter som kan på-

verka fondandelsägares eller andra kunders intressen negativt.

18 §

Den som har insyn i ett fondbolags dagliga handel får inte för egen räk-

ning förvärva finansiella instrument från en värdepappersfond som bolaget
förvaltar eller sälja finansiella instrument till fonden eller i övrigt handla med
fonden om han eller hon samtidigt är

1. styrelseledamot eller suppleant,
2. revisor eller revisorssuppleant, eller
3. innehavare av en ledande befattning.
Förbudet gäller också för den som i övrigt genom ett förvaltningsuppdrag

eller liknande har insyn i fondbolagets dagliga handel.

Förbudet omfattar inte köp och försäljning av andelar i fonden för egen

räkning.

Styrelsen ska skriftligen underrätta den som har en sådan ledande befatt-

ning i fondbolaget som nämns i första stycket 3 och den som har insyn i fond-
bolagets dagliga handel enligt andra stycket om förbudet.

19 §

15

Enskildas förhållanden till en värdepappersfond, ett fondbolag eller

ett förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas.

14 Senaste lydelse 2011:882.

15 Senaste lydelse 2009:499.

background image

6

SFS 2013:563

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

3 kap.

1 §

För varje värdepappersfond ska det finnas ett förvaringsinstitut. Förva-

ringsinstitutet ska ha sitt säte i Sverige eller, om det är en i Sverige etablerad
filial, i ett annat land inom EES.

Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i

andelsägarnas gemensamma intresse.

2 §

Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser

värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag eller
fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår

i fonden samt se till att

1. försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmel-

serna i denna lag och fondbestämmelserna,

2. fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i denna lag och

fondbestämmelserna,

3. tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa, och
4. medlen i fonden används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbe-

stämmelserna.

Om utländska finansiella instrument ingår i fonden, får förvaringsinstitutet

låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Ett sådant uppdrag
fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar enligt denna lag.

3 §

Förvaringsinstitutet får inte för en värdepappersfond ta upp eller bevilja

lån eller gå i borgen.

4 §

16

Förvaringsinstitutet ska med fondbolaget ingå ett skriftligt avtal som

reglerar förhållandet mellan parterna, exempelvis det informationsutbyte och
den samordning som krävs för att institutet och bolaget ska kunna uppfylla
kraven i denna lag och andra författningar. Avtalet ska innehålla åtminstone
sådana uppgifter som anges i artiklarna 30�33, 35 och 37 i kommissionens
direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav,
intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet
mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag

17.

Avtalet får omfatta flera värdepappersfonder. I avtalet ska anges vilka vär-

depappersfonder som omfattas.

I ett avtal som ingås mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag

som förvaltar en värdepappersfond efter tillstånd enligt 1 kap. 6 b § ska det
föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet.

16 Senaste lydelse 2011:882.

17 EUT L 176, 10.7.2010, s. 42 (Celex 32010L0043).

background image

7

SFS 2013:563

4 kap. Allmänna bestämmelser för värdepappersfonder

Värdepappersfondens rättsliga ställning

1 §

En värdepappersfond kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyl-

digheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan
myndighet.

Egendom som ingår i en värdepappersfond får inte utmätas.
Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.
Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ska inte tillämpas på delägarskap i

en värdepappersfond.

Förvaltningen av en värdepappersfond

2 §

Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör en värdepap-

persfond. Fondbolaget handlar vid förvaltningen av fonden i eget namn och
ska därvid ange fondens beteckning.

Fondbolaget får använda tillgångarna i en värdepappersfond för att fullgöra

förpliktelser som ingåtts som ett led i förvaltningen av fonden och för att
ställa säkerhet för fullgörandet av sådana förpliktelser.

Vid förvaltningen av en värdepappersfond ska fondbolaget handla uteslu-

tande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

Fondbolaget ska handla oberoende av förvaringsinstitutet.

3 §

Fondbolaget får inte ha hand om egendom som ingår i en värdepappers-

fond som bolaget förvaltar.

4 §

18

I syfte att effektivisera ett fondbolags verksamhet får bolaget uppdra åt

någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner som ingår i
fondverksamheten eller motsvarande verksamhet som avser fondföretag som
har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG. Ett sådant uppdrag får inte vara av sådan omfattning eller karak-
tär att fondbolaget lämnar ifrån sig all verksamhet eller så stor del av verk-
samheten att fondbolaget inte längre har möjlighet att ta till vara andelsägar-
nas gemensamma intressen eller i övrigt inte kan uppfylla de skyldigheter
som följer av denna lag. Ett lämnat uppdrag fråntar aldrig fondbolaget dess
ansvar enligt denna lag.

Uppdragstagaren måste ha tillfredsställande sakkunskap och kompetens

med hänsyn till uppdragets innehåll.

Fondbolaget ska i ett avtal med uppdragstagaren som avser förvaltningen

av en värdepappersfond eller av ett fondföretag som har sådant tillstånd som
avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller därmed sam-
manhängande administration förbehålla sig rätten att övervaka den anför-
trodda verksamheten, att ge de anvisningar som behövs för en sund förvalt-
ning samt att med omedelbar verkan säga upp avtalet, om en sådan uppsäg-
ning är i andelsägarnas gemensamma intresse.

5 §

Omfattar ett uppdrag enligt 4 § att någon för fondbolagets räkning ska

förvalta tillgångarna i en värdepappersfond eller i ett fondföretag som har
sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

18 Senaste lydelse 2011:882.

background image

8

SFS 2013:563

2009/65/EG, ska avtalet innehålla riktlinjer för placering av fondmedlen.
Fondbolaget ska tillförsäkra sig en rätt att regelbundet se över och vid behov
ändra dessa riktlinjer.

Ett förvaltningsuppdrag får ges till
1. företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har fått in-

spektionens tillstånd att förvalta värdepappersfonder eller att utföra diskre-
tionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,

2. företag med säte i ett annat land inom EES, om företaget står under till-

syn av behörig myndighet i hemlandet och har tillstånd att driva verksamhet
motsvarande den som avses i 1,

3. annat utländskt företag under förutsättning att
a) företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet,
b) företaget har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses i

1, och

c) ett samarbete kan ske mellan Finansinspektionen och behörig myndighet

i hemlandet.

7 §

19

Avser ett fondbolag att uppdra åt någon annan att för bolagets räkning

förvalta en värdepappersfond eller ett fondföretag som har sådant tillstånd
som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller sköta
därmed sammanhängande administration ska bolaget anmäla detta och ge in
uppdragsavtalet till Finansinspektionen.

Om Finansinspektionen finner att ett uppdragsavtal strider mot denna lag,

eller att avtalet hindrar en effektiv tillsyn av fondbolaget, ska inspektionen fö-
relägga fondbolaget att hos motparten begära de ändringar som behövs för att
avtalet ska uppfylla lagens krav.

8 §

20

För varje värdepappersfond ska det finnas fondbestämmelser som upp-

rättas av fondbolaget.

Fondbestämmelserna ska ange
1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,
2. grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av fond-

medlen, med särskild upplysning om huruvida medel ska placeras i sådana
derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 §,

3. vilka andelsklasser som ska finnas och vilka villkor som är förenade med

dem,

4. om utdelning ska ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdelning,
5. grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde, inklusive

de värderingsprinciper som används vid värderingen av onoterade tillgångar
och sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket,

6. grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondande-

larna,

7. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar ska ske,
8. grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets ersätt-

ning från fonden,

9. fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av andelar,
10. hur pantsättning av fondandelar ska gå till,
11. fondens räkenskapsår,

19 Senaste lydelse 2011:882.

20 Senaste lydelse 2011:882. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

background image

9

SFS 2013:563

12. när och var försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna samt fon-

dens halvårsredogörelse och årsberättelse ska offentliggöras, samt

13. var ändringar av fondbestämmelserna ska tillkännages.
För fonder där fondmedlen placeras enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 §, ska

det dessutom anges de emittenter eller garanter som gett ut eller garanterat så-
dana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens
värde avses att placeras i.

10 §

21

Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra lika

rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra
stycket.

I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser).

Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för ut-
delning, avgifter, lägsta teckningsbelopp samt i vilken valuta andelarna teck-
nas och inlöses. Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra
lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med
beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmel-

serna. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av gällande
marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och på

lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

10 a §

22

Fondbolaget får utfärda en fondandel bara om det är säkerställt att

betalning tillförs värdepappersfonden inom rimlig tid.

11 §

23

Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga inneha-

vare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell behand-
ling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

�r lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument tillämplig

på andelarna i fonden, förs registret av en central värdepappersförvarare.
Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

Om lagen om kontoföring av finansiella instrument inte är tillämplig på an-

delarna i fonden, ska den som för registret anteckna inskränkningar enligt
13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § första stycket 4 föräldrabalken
där.

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes

fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå värdepap-
persfondens och, i förekommande fall, andelsklassens beteckning samt nam-
nen på fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå var infor-
mationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt 16 a § samt årsberättelsen
och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

21 Senaste lydelse 2011:882.

22 Senaste lydelse 2011:882.

23 Senaste lydelse 2012:645.

background image

10

SFS 2013:563

13 §

24

En fondandel ska, på begäran av dess ägare, omedelbart lösas in om

det finns medel tillgängliga i värdepappersfonden. Om medel för inlösen be-
höver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i fonden, ska för-
säljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

Första stycket gäller dock inte om fondandelarna är upptagna till handel på

en reglerad marknad och det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i
väsentlig mån avviker från det värde som avses i 10 § tredje stycket.

Under den tid som ett förvaringsinstitut förvaltar en värdepappersfond en-

ligt 9 kap. 1 § första eller andra stycket eller 5 a kap. 34 eller 42 § får fondan-
delar inte säljas eller lösas in.

Information om värdepappersfonder

15 §

25

För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informations-

broschyr.

Informationsbroschyren ska innehålla
1. fondbestämmelserna,
2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fon-

den och den risk som är förenad med att investera i den,

3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,
4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt

någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i, och
6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i

vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivatinstru-
ment kan påverka fondens riskprofil.

16 §

26

I informationsbroschyren och i allt övrigt marknadsföringsmaterial

avseende fonden ska följande uppgifter anges på en framträdande plats:

1. fondens placeringsinriktning, för det fall medel i fonden placeras i andra

tillgångar än överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument eller
om fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 §,

2. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansätt-

ning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av, och

3. om fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 §, de emittenter eller garanter som

gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än
35 procent av fondens värde placerats i eller avses att placeras i.

16 a §

27

För varje värdepappersfond ska det finnas ett aktuellt faktablad.

Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla den

grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma
fonden och den risk som är förenad med att investera i den.

Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och får inte vara

vilseledande. Det ska stämma överens med relevanta delar i informations-
broschyren.

24 Senaste lydelse 2011:882.

25 Senaste lydelse 2011:882.

26 Senaste lydelse 2011:882. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

27 Senaste lydelse 2011:882.

background image

11

SFS 2013:563

Bestämmelser om hur faktabladet för en värdepappersfond ska vara utfor-

mat och om dess innehåll finns i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010
av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas
när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på an-
nat varaktigt medium än papper eller på en webbplats

28.

17 §

Fondbolaget ska, på begäran av en andelsägare eller den som avser att

köpa andelar i en värdepappersfond, lämna kompletterande information om
riskhanteringen för fonden, innehållande de kvantitativa gränser som gäller
för placeringen av fondmedlen, de metoder som valts för förvaltningen samt
den senaste utvecklingen av risknivåer och avkastning från de viktigaste kate-
gorierna av tillgångar som fondmedlen placeras i.

18 §

Fondbolaget ska för varje värdepappersfond som det förvaltar lämna

1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och
2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två

månader från halvårets utgång.

�&rsberättelser och halvårsredogörelser ska innehålla den information som

behövs för att man ska kunna bedöma varje värdepappersfonds utveckling
och ställning. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andels-
ägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbo-
laget ska i samband med att bolaget lämnar sådan information som avses i
22 § tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårsredogörel-
sen.

19 §

29

Fondbolagets revisorer ska granska de räkenskaper som ligger till

grund för årsberättelsen för en värdepappersfond. Revisionsberättelsen, med
eventuella anmärkningar, ska i sin helhet återges i årsberättelsen.

Om Finansinspektionen förordnat en revisor enligt 10 kap. 7 § ska revisorn

delta i granskningen.

20 §

30

Informationsbroschyren, faktabladet, den senaste årsberättelsen och, i

förekommande fall, den halvårsredogörelse som publicerats därefter ska på
begäran kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar i en vär-
depappersfond. Denne ska, med undantag för de fall som avses i 8 kap. 22 a §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhanda-
hållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om fondbolaget genom marknadsföring erbjuder allmänheten att köpa an-

delar i en värdepappersfond, ska det av erbjudandet framgå att det finns ett
faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information som anges i 16 och 16 a §§, 5 a kap. 24 § samt andra

stycket denna paragraf inte lämnas, ska även marknadsföringslagen
(2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�36 §§ om mark-
nadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 §
tredje stycket den lagen.

28 EUT L 176, 10.7.2010, s. 1 (Celex 32010R0583).

29 Senaste lydelse 2010:842.

30 Senaste lydelse 2011:882.

background image

12

SFS 2013:563

22 §

Fondbolaget ska varje år skriftligen informera varje andelsägare i en

värdepappersfond om hur stort belopp av de totala kostnaderna för fonden un-
der det närmast föregående året som hänför sig till andelsinnehavet. I infor-
mationen ska det anges hur stor del av beloppet som avser förvaltningskostna-
der, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna.

I fråga om fondandelar som enligt 12 § lämnats till någon annan för för-

valtning ska informationen ges till förvaltaren. Fondbolaget får ange ett sam-
manlagt belopp för alla andelar i en värdepappersfond som lämnats för för-
valtning till samma förvaltare.

5 kap.

15 §

Medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i

1. andra värdepappersfonder,
2. fondföretag som uppfyller förutsättningarna i 1 kap. 7 § och
3. specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller

förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller
andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av al-
ternativa investeringsfonder, såvida fonderna

a) gör kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i detta kapitel

med kapital från allmänheten,

b) tillämpar principen om riskspridning,
c) är öppna för utträde och ger andelsägarna ett skydd som är likvärdigt det

som ges andelsägare i en värdepappersfond, och

d) för varje räkenskapsår lämnar årsberättelse och halvårsredogörelse som

innehåller sådan information som är nödvändig för att man ska kunna bedöma
tillgångarna, ansvarsfrågor, avkastning och händelser som inträffat under den
aktuella rapporteringsperioden.

Medel i en värdepappersfond får placeras i andra fonder eller fondföretag

enligt första stycket bara om dessa, enligt sina fondbestämmelser eller sin bo-
lagsordning, får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra fon-
der eller fondföretag.

20 §

31

Ett fondbolag får inte till en värdepappersfond förvärva aktier med

sådan rösträtt som gör det möjligt för fondbolaget att utöva ett väsentligt in-
flytande över ledningen av ett företag.

Om ett fondbolag förvaltar flera värdepappersfonder, fondföretag, special-

fonder eller andra alternativa investeringsfonder, gäller bestämmelsen i första
stycket det sammanlagda aktieinnehavet i fonderna och fondföretagen.

7 kap.

1 §

32

Ett fondbolag som enligt 1 kap. 4 § har tillstånd för portföljförvaltning

avseende finansiella instrument får, efter tillstånd av Finansinspektionen, som
ett led i verksamheten

1. ta emot fondandelar för förvaring, dock inte sådana fondandelar som in-

går i en värdepappersfond, ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond
som förvaltas av fondbolaget,

31 Senaste lydelse 2011:882.

32 Senaste lydelse 2007:562.

background image

13

SFS 2013:563

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet, och
3. lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses

i 5 kap.

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt första stycket 2 ska

omedelbart avskiljas från bolagets egna tillgångar.

2 §

Ett fondbolag får inte placera en investerares tillgångar i andelar i en

värdepappersfond, en alternativ investeringsfond eller ett fondföretag som
fondbolaget förvaltar, direkt eller på uppdrag av någon annan fondförvaltare,
om inte investeraren har godkänt detta på förhand.

8 kap. Fusion och delning av värdepappersfonder m.m.

33

Delning av värdepappersfonder

34

25 §

35

Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en vär-

depappersfond. Tillstånd till en delning ska lämnas om åtgärden kan anses
förenlig med fondandelsägarnas intressen.

Ett fondbolag som har fått tillstånd till en delning ska genast underrätta an-

delsägarna om den planerade åtgärden och Finansinspektionens beslut. Denna
information ska också finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitu-
tet. En delning får genomföras tidigast tre månader från dagen för Finansin-
spektionens beslut.

26 §

36

En värdepappersfond får inte ombildas till en specialfond eller någon

annan typ av alternativ investeringsfond.

9 kap. Upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en
värdepappersfond

1 §

37

Ett fondbolags förvaltning av en värdepappersfond ska omedelbart tas

över av fondens förvaringsinstitut om

1. Finansinspektionen har återkallat fondbolagets tillstånd att driva fond-

verksamhet,

2. beslut har fattats om att fondbolaget ska gå i tvångslikvidation, eller
3. fondbolaget har försatts i konkurs.
Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en värdepappersfond,

ska förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verksam-
heten upphör.

Har en värdepappersfond varken andelsägare eller fondförmögenhet får

fondbolaget, i stället för det som anges i andra stycket, efter tillstånd av
Finansinspektionen avveckla fonden. Fondbolaget ska tillsammans med en
ansökan om sådant tillstånd lämna ett intyg från bolagets revisor om att fon-
den saknar andelsägare och inte har några tillgångar eller skulder.

Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen överlåta förvalt-

ningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag.

33 Senaste lydelse 2011:882.

34 Senaste lydelse 2011:882.

35 Senaste lydelse 2011:882.

36 Senaste lydelse 2011:882.

37 Senaste lydelse 2011:882.

background image

14

SFS 2013:563

Ett övertagande enligt andra eller fjärde stycket får ske tidigast tre månader

från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 4 §, om inte Finansin-
spektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare.

2 §

Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en värdepap-

persfond från ett fondbolag ska snarast överlåta förvaltningen av fonden till
ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall ska värde-
pappersfonden upplösas genom att tillgångarna i fonden säljs och nettobehåll-
ningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna.

4 §

Information om följande förändringar i fråga om en värdepappersfond

ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbola-
get och förvaringsinstitutet, nämligen att

1. förvaltningen av fonden ska överlåtas till en annan fondförvaltare,
2. förvaltningen av fonden ska övertas av förvaringsinstitutet, och
3. förvaringsinstitutet har beslutat att överlåta förvaltningen av fonden till

en fondförvaltare eller att upplösa fonden.

Kungörandet ska i fall som avses i första stycket 1 göras av det överlåtande

fondbolaget och i övriga fall av förvaringsinstitutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på

kungörande, om det finns särskilda skäl för det.

5 §

Om förvaltningen av en värdepappersfond har övertagits av en ny för-

valtare, ska denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidigare för-
valtare har på grund av denna lag.

Ett förvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som ingår i en värde-

pappersfond som institutet förvaltar.

6 §

För sin förvaltning med anledning av upphörande eller överlåtelse av en

värdepappersfond har ett förvaringsinstitut rätt till skälig ersättning ur fonden.
Ersättningens storlek ska bestämmas av Finansinspektionen.

10 kap.

1 §

38

Finansinspektionen har tillsyn över fondbolag, förvaltningsbolag som

avses i 1 kap. 6 §, fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samt förvaringsinstitut.

För fondbolag och svenska förvaringsinstitut omfattar tillsynen att verk-

samheten drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, fondbestämmelserna, företagets bolagsordning, stadgar eller reg-
lemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som reg-
lerar företagets verksamhet.

För förvaltningsbolag och fondföretag samt förvaringsinstitut som driver

verksamhet från filial i Sverige omfattar tillsynen att företaget följer de lagar
och andra författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige samt,
när en värdepappersfond förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, det som anges i fondbe-
stämmelserna.

38 Senaste lydelse 2011:882.

background image

15

SFS 2013:563

13 kap.

1 §

39

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
2. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,
3. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skri-

vas,

4. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

5. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17

och 17 b §§,

6. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare en-

ligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

7. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

8. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
9. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

10. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

11. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

12. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
13. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
14. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

15. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
16. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning

enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

17. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

18. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

19. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas,

på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

20. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan

enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

21. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

22. sådana avgifter för tillsyn som avses i 10 kap. 11 §.

1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.
2. Fondbolag, värdepappersbolag och svenska kreditinstitut som vid ikraft-

trädandet av denna lag har tillstånd att driva verksamhet avseende specialfon-
der får, om en ansökan om tillstånd som AIF-förvaltare enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder har getts in till
Finansinspektionen senast den 22 juli 2014, fortsätta att driva denna verksam-

39 Senaste lydelse 2011:882.

background image

16

SFS 2013:563

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

het enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. Om till-
stånd vägras, ska bolaget eller institutet upphöra med verksamheten.

3. Ett värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut som vid ikraftträdandet

av denna lag förvaltar en specialfond får, efter Finansinspektionens tillstånd,
överlåta förvaltningen av fonden till en AIF-förvaltare om överlåtelsen sker
och AIF-förvaltaren har tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av al-
ternativa investeringsfonder senast den 22 juli 2014 eller, om AIF-förvaltaren
är etablerad i ett annat land inom EES, överlåtelsen sker och AIF-förvaltaren
har tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU senast
den 22 juli 2014. För sådana överlåtelser gäller äldre bestämmelser i 9 kap. 4
och 5 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder.

4. Ett förvaltningsbolag som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd

att driva verksamhet från filial i Sverige enligt 1 kap. 8 § lagen (2004:46) om
investeringsfonder får, om en ansökan om tillstånd enligt lagen (2013:561)
om förvaltare av alternativa investeringsfonder har getts in till Finansinspek-
tionen senast den 22 juli 2014, fortsätta att driva denna verksamhet enligt
äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd
vägras, ska förvaltningsbolaget upphöra med verksamheten.

5. Ett fondföretag som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att

marknadsföra andelar i företaget i Sverige enligt 1 kap. 9 § lagen (2004:46)
om investeringsfonder får, om en ansökan om tillstånd enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder har getts in till
Finansinspektionen senast den 22 juli 2014, fortsätta att driva denna verksam-
het enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. Om till-
stånd vägras, ska fondföretaget upphöra med verksamheten.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)