SFS 2013:565 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

130565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 12 §§ lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns

särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4�6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrö-

relse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen

om värdepappersmarknaden,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om kon-

toföring av finansiella instrument,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�7, 10 och 11 §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder,

8. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26�28 §§ lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

9. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om in-

låningsverksamhet,

10. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om för-

säkringsförmedling,

11. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen

(2010:751) om betaltjänster, och

12. för utländska AIF-förvaltare 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

12 §

3

Den verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper

ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor, om verk-

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2011:763.

3 Senaste lydelse 2011:763.

SFS 2013:565

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:565

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

samheten i Sverige uppfyller mer än ett av de villkor som anges i 2 § andra
stycket revisionslagen (1999:1079).

Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i första stycket

inte är uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas av

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsin-

stituts verksamhet i Sverige,

� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar, eller
� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt

lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver an-
given verksamhet.

Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en

eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkställande direktören ska se till att en revisor utses och att denne inom

tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovisningshand-
lingarna i original eller bestyrkt kopia.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)