SFS 2013:566 Lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

130566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1, 3 och 4 §§ samt 3 kap.

11 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ska ha följande
lydelse.

2 kap.

1 §

2

Individuellt pensionssparande får ske i en eller flera av sparformerna

1. inlåning,
2. andelar i värdepappersfond och i specialfond och
3. andra fondpapper.

3 §

3

Vid sparande i en värdepappersfond eller specialfond ska pensionsspar-

medlen för spararens räkning placeras i en sådan värdepappersfond som avses
i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i en sådan specialfond som av-
ses i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Pen-
sionssparmedlen får även placeras i ett utländskt fondföretag som är under-
kastat lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsentligen stämmer
överens med den som gäller för värdepappersfonder eller specialfonder här i
landet.

4 §

4

Vid sparande i andra fondpapper än andelar i en värdepappersfond eller

i en specialfond ska pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i
fondpapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en mot-
svarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 kap.

11 §

5

Pensionssparinstitutet ska årligen ge kontoinnehavaren en skriftlig re-

dovisning av förvaltningen av tillgångarna på pensionssparkontot. I redovis-
ningen ska anges

1. tillgångarnas ingående och utgående värde,
2. tillgångarnas placering,

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2004:60.

3 Senaste lydelse 2004:60.

4 Senaste lydelse 2007:539.

5 Senaste lydelse 2004:60.

SFS 2013:566

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:566

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3. köp, försäljningar och andra omplaceringar som skett,
4. belopp som har betalats eller utbetalats,
5. räntor och utdelningar, och
6. skatter och avgifter som dragits från kontot.
Om tillgångarna under året varit placerade i andelar i en sådan värdepap-

persfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i en sådan
specialfond som avses i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa inves-
teringsfonder, ska det i redovisningen dessutom anges hur stort belopp av de
totala kostnader som belastat fonden under det närmast föregående kalender-
året som hänför sig till andelsinnehavet. Det ska framgå hur stor del av belop-
pet som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av
fondtillgångarna.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)