SFS 2013:568 Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

130568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20�23, 27�

30 och 32 §§ lagen (1999:158) om investerarskydd ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning för förlust av investe-

rares finansiella instrument och medel hos ett värdepappersinstitut, ett fond-
bolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare (investerarskydd).

Frågor om investerarskyddet handläggs av den myndighet som regeringen

bestämmer.

2 §

3

I denna lag betyder

1. värdepappersinstitut: detsamma som anges i 1

kap. 5 §

27 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. fondbolag: ett sådant bolag som anges i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen

(2004:46) om värdepappersfonder,

3. förvaltningsbolag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap. 1 §

första stycket 13 lagen om värdepappersfonder, som driver verksamhet från
filial i Sverige med stöd av 1 kap. 6 § samma lag,

4. investerare: den som anlitat ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett

förvaltningsbolag eller en svensk AIF-förvaltare för utförande av en investe-
ringstjänst eller den för vars räkning tjänsten utförs,

5. investeringstjänst: en sådan tjänst som avses i
a) 2 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden,
b) 7 kap. 1 § andra stycket 9 lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse,

c) 1 kap. 4 § såvitt avser diskretionär portföljförvaltning, 3 kap. 1 § och

7 kap. 1 § första stycket 1 och 2 lagen om värdepappersfonder samt

d) 3 kap. 2 § första stycket och andra stycket 1�3 och 9 kap. 10 § första

stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

6. finansiella instrument: detsamma som anges i 1

kap. 4 § första

stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden,

7. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om investe-

rarskyddet, och

8. AIF-förvaltare: ett sådant företag som har tillstånd som avses i 3 kap. 2 §

första stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2007:1434.

3 Senaste lydelse 2008:278.

SFS 2013:568

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:568

3 §

4

Investerarskyddet omfattar

1. finansiella instrument som tillhör en investerare och som ett svenskt vär-

depappersinstitut, en filial i Sverige till ett utländskt värdepappersinstitut, ett
fondbolag, en filial till ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare förfogar
över i samband med att en investeringstjänst utförs, och

2. medel som ett svenskt värdepappersinstitut, en filial i Sverige till ett ut-

ländskt värdepappersinstitut, ett fondbolag, en filial till ett förvaltningsbolag
eller en AIF-förvaltare har tagit emot med redovisningsskyldighet i samband
med att en investeringstjänst utförs.

Rätt till ersättning enligt denna lag föreligger inte om medlen kan ersättas

enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

4 §

5

Ett svenskt värdepappersinstitut, ett fondbolag eller en AIF-förvaltare

som har fått tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster tillhör investerar-
skyddet enligt denna lag.

Investerarskyddet omfattar även tillgångar enligt 3 § hos ett svenskt värde-

pappersinstituts eller fondbolags filial i ett annat land inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES).

Garantimyndigheten får på ansökan av ett svenskt värdepappersinstitut

eller ett fondbolag besluta om att skyddet enligt denna lag ska omfatta även
tillgångar enligt 3 § som finns hos en filial till institutet eller fondbolaget i ett
land utanför EES.

7 §

6

En investerare har rätt till ersättning från investerarskyddet om ett vär-

depappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare
som tillhör skyddet försätts i konkurs och investeraren inte från institutet, bo-
laget eller AIF-förvaltaren kan få ut finansiella instrument eller medel som
avses i 3 §.

Om en filial till ett utländskt värdepappersinstitut eller en filial till ett för-

valtningsbolag tillhör investerarskyddet, har investerare som anlitat filialen
även rätt till ersättning om en behörig myndighet i institutets eller bolagets
hemland förklarat att finansiella instrument och medel hos institutet eller bo-
laget inte är tillgängliga. Vad som sägs i denna lag om konkursbeslut ska i så-
dana fall tillämpas på motsvarande sätt.

9 §

7

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i värdepappersinsti-

tutets, fondbolagets, förvaltningsbolagets eller AIF-förvaltarens konkurs, er-
sättning genom institutets, fondbolagets, förvaltningsbolagets eller AIF-för-
valtarens ansvarsförsäkring och skadestånd enligt 7

kap. 2 § lagen

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, för en förlust som en-
ligt denna lag är ersättningsgill, får uppgå till sammanlagt högst 250 000 kro-
nor för varje institut eller bolag.

10 §

8

Om en person har anlitat ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett

förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare helt eller delvis för någon annans
räkning, ska denne ha rätten till ersättning. Rätten till ersättning ska i sådant

4 Senaste lydelse 2004:65.

5 Senaste lydelse 2007:1434.

6 Senaste lydelse 2004:65.

7 Senaste lydelse 2004:65.

8 Senaste lydelse 2004:65.

background image

3

SFS 2013:568

fall prövas som om den personen själv har anlitat institutet, bolaget eller AIF-
förvaltaren.

12 §

9

Andelsägare i en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder eller en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder har inte rätt till ersättning för tillgångar som in-
går i fonden.

Investerarskyddet gäller inte heller för tillgångar som omfattas av lagen

(1993:931) om individuellt pensionssparande.

13 §

10

Ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller en

AIF-förvaltare som tillhör investerarskyddet kan inte få ersättning från detta.

16 §

11

Om förvaltaren i ett värdepappersinstituts, ett fondbolags eller en

AIF-förvaltares konkurs finner att en investerare kan ha rätt till ersättning från
investerarskyddet, ska förvaltaren genast informera investeraren om detta.
Förvaltaren ska också lämna de uppgifter till garantimyndigheten som myn-
digheten behöver för att kunna ta ställning till en investerares ersättningskrav.

20 §

12

Ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag och en

AIF-förvaltare ska informera sina kunder om

1. det skydd som gäller hos institutet, bolaget eller AIF-förvaltaren för till-

gångar som avses i 3 §,

2. den ersättningsnivå som gäller för skyddet, och
3. formerna för utbetalning av ersättning från skyddet.
Informationen ska hållas tillgänglig på svenska språket.
Om information som anges i första eller andra stycket inte lämnas ska

marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmel-
serna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses
vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

21 §

13

I fråga om ersättningar som har betalats ut från investerarskyddet trä-

der staten in i investerarens rätt mot värdepappersinstitutet, fondbolaget, för-
valtningsbolaget eller AIF-förvaltaren med företrädesrätt framför investera-
ren intill det utgivna beloppet.

När ett utländskt skyddssystem har betalat ut ersättning med anledning av

att ett svenskt värdepappersinstitut eller ett fondbolag försatts i konkurs, trä-
der det utländska skyddssystemet in i investerarens rätt mot värdepappersin-
stitutet eller fondbolaget med företrädesrätt framför investeraren intill det ut-
givna beloppet.

22 §

14

Om en investerare har rätt till ersättning enligt en ansvarsförsäkring

som har tecknats av ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbo-
lag eller en AIF-förvaltare och om ersättning har betalats ut enligt denna lag
för de tillgångar som försäkringsersättningen avser, träder staten in i investe-

9 Senaste lydelse 2004:65.

10 Senaste lydelse 2004:65.

11 Senaste lydelse 2007:1434.

12 Senaste lydelse 2008:502.

13 Senaste lydelse 2004:65.

14 Senaste lydelse 2004:65.

background image

4

SFS 2013:568

rarens rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkringen med företrädesrätt fram-
för investeraren intill det utgivna beloppet.

Om en investerare har rätt till skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och ersättning har beta-
lats ut från investerarskyddet för de tillgångar som skadeståndet avser, träder
staten in i investerarens rätt till ersättning enligt den lagen med företrädesrätt
framför investeraren intill det utgivna beloppet.

23 §

15

Garantimyndigheten ska underrätta Finansinspektionen, om ett vär-

depappersinstitut, ett fondbolag eller en AIF-förvaltare som tillhör investerar-
skyddet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag.

27 §

16

När garantimyndigheten har beslutat att investerarskyddet inte längre

ska gälla för tillgångar hos ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvalt-
ningsbolag eller en AIF-förvaltare, ska institutet, bolaget eller AIF-förvalta-
ren informera berörda investerare om beslutet.

28 §

17

Ett beslut om att skyddet inte längre ska gälla hos ett värdepappersin-

stitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare inverkar inte
på skyddet av de tillgångar som omfattades av skyddet när beslutet meddela-
des. Motsvarande gäller när Finansinspektionen återkallat ett tillstånd att
driva bankrörelse, finansieringsrörelse eller värdepappersrörelse, ett tillstånd
för ett fondbolag att förvalta någon annans finansiella instrument eller ett till-
stånd för en AIF-förvaltare till diskretionär förvaltning av investeringsportföl-
jer.

29 §

18

De värdepappersinstitut, fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-för-

valtare som tillhör investerarskyddet ska betala avgifter till garantimyndighe-
ten.

Institutens, bolagens och AIF-förvaltarnas sammanlagda avgifter ska mot-

svara vad som är nödvändigt för en långsiktig finansiering av skyddet och för
att täcka garantimyndighetens administrationskostnader. Vid beräkningen av
avgiften ska beaktas hur stor andel skyddade tillgångar som finns hos institu-
tet, bolaget eller AIF-förvaltaren jämfört med samtliga skyddade tillgångar.
Avgift som avser myndighetens administrationskostnader får emellertid för-
delas lika mellan samtliga institut, bolag och AIF-förvaltare som tillhör inves-
terarskyddet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

30 §

19

Om skyddet för ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvalt-

ningsbolag eller en AIF-förvaltare börjar eller upphör att gälla under ett
löpande kalenderår får garantimyndigheten ta hänsyn till detta när avgiften
för skyddet fastställs.

15 Senaste lydelse 2007:1434.

16 Senaste lydelse 2007:1434.

17 Senaste lydelse 2006:539.

18 Senaste lydelse 2007:1434.

19 Senaste lydelse 2007:1434.

background image

5

SFS 2013:568

32 §

20

Ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag och en

AIF-förvaltare som omfattas av investerarskyddet ska lämna de uppgifter till
garantimyndigheten som myndigheten behöver för att fastställa institutets,
bolagets eller AIF-förvaltarens avgift och i övrigt för sin verksamhet enligt
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

20 Senaste lydelse 2007:1434.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013