SFS 2013:569 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

130569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 §, 3 kap. 19 §, 6 kap. 5,

10 a och 13 §§, 15 kap. 1 §, 17 kap. 15 §, 42 kap. 8, 43 och 44 §§, 44 kap. 6 §,
48 kap. 2, 7, 18 och 21 §§ samt rubrikerna närmast före 6 kap. 5 och 13 §§,
17 kap. 15 §, 42 kap. 43 §, 44 kap. 6 § och 48 kap. 18 § inkomstskattelagen
(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

Bestämmelserna om juridiska personer ska inte tillämpas på

� dödsbon,
� svenska handelsbolag, eller
� juridiska personer som förvaltar samfälligheter och som avses i 6 kap. 6 §

andra stycket.

Bestämmelserna om juridiska personer ska tillämpas också på värdepap-

persfonder och specialfonder.

Särskilda bestämmelser om dödsbon efter dem som var begränsat skatt-

skyldiga vid dödsfallet finns i 4 kap. 3 §.

Att bestämmelserna om svenska handelsbolag gäller också för europeiska

ekonomiska intressegrupperingar framgår av 5 kap. 2 §.

I vilka fall utländska associationer anses som eller behandlas som juridiska

personer framgår av 6 kap. 8 §.

3 kap.

19 §

3

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på

sådana tillgångar och förpliktelser som avses i andra stycket, om han vid nå-
got tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående
tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.
Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas
upp. Skattskyldigheten gäller också belopp som motsvarar en kapitalvinst och
som enligt 51 kap. 3 och 4 §§ ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

Skattskyldigheten enligt första stycket omfattar delägarrätter enligt 48 kap.

2 §, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska
personer. Skattskyldigheten omfattar dock inte

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:1271.

SFS 2013:569

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:569

1. andelar i värdepappersfonder och specialfonder, eller
2. delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto, förutom till-

gångar som avses i 42 kap. 38 §.

Undantaget från skattskyldighet i andra stycket 2 gäller inte kapitalvinster

på andra delägarrätter än andelar i värdepappersfonder eller specialfonder
som anses ha avyttrats enligt 44 kap. 8 a §.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller att
1. delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i ut-

landet delägarbeskattad juridisk person bara omfattas om de förvärvats under
tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige, och

2. delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller andelar som

avses i 1 ska anses förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga för-
värvet.

Vad som sägs i fjärde stycket tillämpas inte i fråga om delägarrätter som

getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i utlandet delägarbeskattad
juridisk person som har ersatt svenska delägarrätter och andelar i svenska
handelsbolag.

6 kap.

Svenska värdepappersfonder och specialfonder

5 §

4

Svenska värdepappersfonder och specialfonder är inte skattskyldiga för

inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

10 a §

Utländska värdepappersfonder och specialfonder är begränsat skatt-

skyldiga.

Utländska värdepappersfonder och specialfonder

5

13 §

6

Utländska värdepappersfonder och specialfonder är inte skattskyldiga

för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

15 kap.

1 §

7

Ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av till-

gångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten ska
tas upp som intäkt.

Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om inkomster i

8, 17�39, 44�48, 49�52, 55 och 60 kap. I 42 kap. 43 och 44 §§ finns även be-
stämmelser om schablonintäkt vid innehav av andelar i en värdepappersfond
eller en specialfond.

Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.

4 Senaste lydelse 2011:1271.

5 Senaste lydelse 2011:1271.

6 Senaste lydelse 2011:1271.

7 Senaste lydelse 2011:1271.

background image

3

SFS 2013:569

17 kap.

Fusion, delning eller annan ombildning av värdepappersfonder och
specialfonder

8

15 §

9

Fusion eller delning av värdepappersfonder enligt 8 kap. 1 och 25 §§

lagen (2004:46) om värdepappersfonder och av specialfonder enligt 12 kap.
16 och 17 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfon-
der ska inte leda till att delägarna ska ta upp en intäkt. Detsamma gäller när en
specialfond ombildas till en värdepappersfond. Ersättning i pengar ska dock
tas upp som intäkt det beskattningsår fusionen eller delningen sker.

Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsvärde för de nya ande-

larna det anskaffningsvärde som sammanlagt gällde för de äldre andelarna.
Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond,
ska det anskaffningsvärde som gällde för de äldre andelarna fördelas på de
nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.

Det som sägs om fusion i första och andra styckena gäller även vid en

gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om värdepappersfonder.

Första�tredje styckena gäller även utländska värdepappersfonder, när res-

pektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet om fusionen, den gränsöverskridande fusionen eller delningen har skett
i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten eller de berörda staterna.

42 kap.

8 §

Räntekompensation som förvärvaren av ett skuldebrev betalar till över-

låtaren för upplupen men inte förfallen ränta behandlas som ränta.

Första stycket tillämpas också vid förvärv av marknadsnoterade andelar i

en värdepappersfond eller en specialfond som bara innehåller svenska ford-
ringsrätter.

Schablonintäkt vid innehav av andelar i en värdepappersfond eller en
specialfond

10

43 §

11

Den som vid ingången av ett kalenderår har ägt andelar i en värde-

pappersfond eller en specialfond ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska
beräknas till 0,4 procent av kapitalunderlaget enligt 44 §.

Första stycket gäller inte andelar i en värdepappersfond eller en specialfond

som vid kalenderårets ingång förvaras på ett investeringssparkonto.

44 §

12

Kapitalunderlaget utgörs av värdet vid ingången av kalenderåret på

de andelar i en värdepappersfond eller en specialfond som vid denna tidpunkt
ägs av den skattskyldige.

Vid beräkningen av kapitalunderlaget ska andelar i en värdepappersfond

eller en specialfond som utgör lagertillgångar och som enligt 17 kap. 20 § tas
upp till det verkliga värdet inte ingå.

8 Senaste lydelse 2011:937.

9 Senaste lydelse 2011:1271.

10 Senaste lydelse 2011:1271.

11 Senaste lydelse 2011:1271.

12 Senaste lydelse 2011:1271.

background image

4

SFS 2013:569

44 kap.

Upplösning av en värdepappersfond eller en specialfond

6 §

Om en värdepappersfond eller en specialfond upplöses, anses varje an-

delsägare ha avyttrat sin andel.

48 kap.

2 §

Med delägarrätt avses

� aktie,
� rätt på grund av teckning av aktier,
� teckningsrätt,
� fondaktierätt,
� andel i en värdepappersfond och en specialfond,
� andel i en ekonomisk förening, och
� annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.
Bestämmelserna om delägarrätter ska tillämpas också på
� vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor,
� konvertibel i svenska kronor,
� inlösenrätt och säljrätt som avser aktier,
� termin och option vars underliggande tillgångar består av aktier eller ter-

min och option som avser aktieindex, och

� annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.
Andel i privatbostadsföretag anses inte som delägarrätt.

7 §

13

Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga om-

kostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av samma
slag och sort som den avyttrade användas. Det genomsnittliga omkostnadsbe-
loppet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet.

Om en andel i en värdepappersfond är förvaltarregistrerad enligt 4 kap.

12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en andel i en specialfond är
förvaltarregistrerad enligt 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alter-
nativa investeringsfonder, ska vid tillämpning av genomsnittsmetoden enligt
första stycket bortses från andra andelar i samma fond som är registrerade i
annan förvaltares eller andelsinnehavarens eget namn.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska näringsbetingade

andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter som uppfyller vill-
koren om innehavstid i 25 a kap. 6 eller 7 § om de avyttras eller hade avyttrats
vid den tidpunkt som bedömningen avser, inte anses vara av samma slag och
sort som andra näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade
delägarrätter i det aktuella företaget.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska bortses från del-

ägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och sort som förvaras på ett in-
vesteringssparkonto. Detta gäller dock inte tillgångar som avses i 42 kap.
38 §.

I 18 c §, 48 a kap. 16 § och 49 kap. 29 § finns ytterligare undantag från be-

stämmelsen i första stycket som gäller partiella fissioner, andelsbyten med
framskjuten beskattning och uppskovsgrundande andelsbyten.

13 Senaste lydelse 2011:1271.

background image

5

SFS 2013:569

Fusion, delning eller annan ombildning av värdepappersfonder och
specialfonder

14

18 §

15

Fusion eller delning av värdepappersfonder enligt 8 kap. 1 och 25 §§

lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av specialfonder enligt 12 kap.
16 och 17 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfon-
der ska inte leda till att kapitalvinster tas upp hos delägarna. Detsamma gäller
när en specialfond ombildas till en värdepappersfond. Ersättning i pengar ska
dock tas upp som kapitalvinst det beskattningsår fusionen eller delningen
sker.

Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsutgift för de nya ande-

larna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre
andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i
mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda omkostnadsbeloppet fördelas
på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid del-
ningen.

Det som sägs om fusion i första och andra styckena gäller även vid en

gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om värdepappersfonder.

Första�tredje styckena gäller även utländska värdepappersfonder, när res-

pektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet om fusionen, den gränsöverskridande fusionen eller delningen har skett
i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten eller de berörda staterna.

21 §

Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i värdepappersfonder

eller specialfonder som innehåller bara svenska fordringsrätter ska dras av i
sin helhet.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

14 Senaste lydelse 2011:937.

15 Senaste lydelse 2011:937.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013