SFS 2013:571 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

130571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2, 7 och 8 §§ samt rubriken

närmast före 5 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-
fonder) ska ha följande lydelse.

5 kap.

Samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten m.m.

2 §

2

Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 64 kap. 19 § 2 social-

försäkringsbalken med Pensionsmyndigheten samt göra de åtaganden som
anges i samma paragraf.

Fondbestämmelserna för de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden får

inte tillåta att medel delas ut till någon annan än Pensionsmyndigheten.
Sjunde AP-fonden får inte heller genom fonderna utöva sådan fondverksam-
het som avser förvaltning av specialfonder enligt 12 kap. lagen (2013:561)
om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

7 §

3

Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska

gälla för förvaltningen av fonderna:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en värdepappersfond,

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmel-

ser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
� 4 kap. 15�23 §§ om information om en värdepappersfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�25 §§ om placering av medel i en värdepappers-

fond m.m., samt

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fon-

derna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fondan-
delsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2010:1281.

3 Senaste lydelse 2009:1460.

SFS 2013:571

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:571

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom så-

vitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i
första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmel-
ser.

8 §

4

Sjunde AP-fonden ska stå under tillsyn av Finansinspektionen. För till-

synen gäller bestämmelserna i 10 kap. 1 § första och andra styckena, 2, 4, 7,
10 och 11 §§ samt 14 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska det

som sägs om fondbolag avse Sjunde AP-fonden.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:280.