SFS 2013:574 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

130574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2, 4 och 11 b�12 §§ kupongskat-

telagen (1970:624) ska ha följande lydelse.

1 §

2

Kupongskatt ska betalas enligt denna lag till staten för utdelning av an-

nat slag än som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) på aktie
i svenskt aktiebolag.

Vad som i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller även aktie i

europabolag med säte i Sverige samt andel i svensk värdepappersfond och
svensk specialfond.

I ärenden och mål om kupongskatt gäller bestämmelserna i skatteförfaran-

delagen (2011:1244) om

1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,

2. bevissäkring och betalningssäkring i 45 kap., 46 kap., 68 kap. 1 och

3 §§, 69 kap. och 71 kap. 1 §, samt

3. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och

68 kap. 1 och 3 §§.

2 §

3

I denna lag förstås med

AIF-förvaltare: juridisk person som är AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 §

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 §

aktiebolagslagen (2005:551),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central

värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument,

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,
fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46)

om värdepappersfonder,

förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en värdepappersfond

i Sverige,

förvaringsinstitut: ett företag som är förvaringsinstitut enligt 1 kap. 1 § för-

sta stycket 15 lagen om värdepappersfonder eller 9 kap. 4, 5 eller 7 § lagen
om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2011:1246.

3 Senaste lydelse 2011:935.

SFS 2013:574

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:574

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen

avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om vär-
depappersfond eller specialfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för
lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del

vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även
1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller re-

servfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,

2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,
3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett

förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga
ägare till aktier av ett visst slag,

4. utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktiebo-

lagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det övertagande
bolaget,

5. utbetalning av fusionsvederlag till andelsägare enligt 8 kap. 14 § lagen

om värdepappersfonder eller 12 kap. 16 § lagen om förvaltare av alternativa
investeringsfonder till den del vederlaget utgörs av annat än andelar i den
övertagande fonden, och

6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktie-

bolagslagen som avser

a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del vederla-

get utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller

b) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del vederla-

get utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskattela-
gen (1999:1229) inte ska tas upp.

4 §

4

Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk

person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller ut-
ländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av närings-
verksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet före-
ligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för sådan
del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos delägaren
enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbo-

lag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej är
hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe
här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat skatt-
skyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar

aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes för-
mån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2�4 in-

komstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande

stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller
mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel
2 i rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt

4 Senaste lydelse 2012:272.

background image

3

SFS 2013:574

beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika
medlemsstater

5.

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap.

5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som
avses i 24 kap. 13 § 1�4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en så-
dan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1 eller 2
samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen

skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17�22 §§
eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska bolaget
varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 § samma lag
gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid utdelningstillfäl-
let.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, euro-

peisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet del-
ägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skat-
tefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdelnings-
berättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri ska aktie-
innehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav.

Skattskyldighet föreligger inte heller för fondföretag enligt 1 kap. 1 § för-

sta stycket 9 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller utländska special-
fonder som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehål-
ler en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i
skatteärenden.

11 b §

6

Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett

fondbolag eller en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare ska
bolaget eller förvaltaren ansvara för de uppgifter som den centrala värdepap-
persförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9�11, 20 och
22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen av-

ser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt
som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsin-
nehavet samt i övrigt när fondbolaget, AIF-förvaltaren eller förvaltaren begär
det. Om utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en specialfond inte
har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte
innehållas före utbetalning av utdelningen.

11 c §

7

Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett

förvaltningsbolag eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-för-
valtare ska förvaringsinstitutet ansvara för de uppgifter som den centrala vär-
depappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9�11, 20
och 22 §§.

5 EUT L 345, 29.12.2011, s. 8 (Celex 32011L0096).

6 Senaste lydelse 2011:935. �ndringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upp-
hävs.

7 Senaste lydelse 2011:935.

background image

4

SFS 2013:574

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen av-

ser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt
som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsin-
nehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på an-
del i en värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund
av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning
av utdelningen.

Förvaltningsbolaget eller den utländska AIF-förvaltaren ska omedelbart

lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för
frågan om innehållande av kupongskatt.

12 §

8

Bestämmelserna om central värdepappersförvarare i 7 §, 8 § första

och andra styckena, 9�11, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället förvaltaren
vid förvaltarregistrering enligt

1. 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551),
2. 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § la-

gen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller

3. 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
En central värdepappersförvarare eller den som annars ansvarar för inne-

hållande av kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § ska vid redovisning enligt 8 §
lämna uppgift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna pa-
ragraf.

1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013 och tillämpas på utdelning som

lämnas efter den 21 juli 2013.

2. �ldre bestämmelser gäller för utdelning på andel i en specialfond som

förvaltas av ett fondbolag, ett värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinsti-
tut som enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2013:563) om
ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får fortsätta med sådan verk-
samhet efter den 21 juli 2013 till dess att ansökan om tillstånd har prövats
slutligt.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2011:69.