SFS 2013:575 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

130575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (2005:405) om för-

säkringsförmedling ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

Om försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter

sina skyldigheter enligt 4 §, ska förmedlaren ersätta ren förmögenhetsskada
som på grund av detta drabbar en kund, en försäkringsgivare, ett fondbolag,
ett förvaltningsbolag, ett fondföretag, en förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder eller någon som härleder sin rätt från kunden.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

SFS 2013:575

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013