SFS 2013:576 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

130576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 6 §, 6 kap. 2 §, 21 kap. 4 och

7 §§ samt rubrikerna närmast före 21 kap. 4 och 7 §§ aktiebolagslagen
(2005:551) ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 §

I de fall som avses i 4 kap. 43 § ska såväl aktieägaren som rättighets-

innehavaren föras in i aktieboken med uppgift om namn och personnummer,
organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress.
Dessutom ska i aktieboken antecknas vad som gäller om rättigheten. När det
styrks att rättigheten har förändrats eller upphört, ska detta antecknas.

Om en god man på grund av ett förordnande enligt 11 kap. 3 § första

stycket 5 föräldrabalken förvaltar aktier för en blivande aktieägares räkning,
ska den blivande ägaren på anmälan av den gode mannen föras in i aktiebo-
ken som aktieägare med anteckning om förordnandet och grunden för detta.

Ingår aktier i en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepap-

persfonder eller i en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder, ska fondens förvaltare föras in i aktieboken
som aktieägare i stället för fondandelsägarna. Därvid ska även fondens be-
teckning antecknas.

6 kap.

2 §

Ett aktiebrev ska ange

1. bolagets firma, organisationsnummer och bolagskategori,
2. aktieägarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat

identifieringsnummer,

3. nummer på de aktier som avses med brevet,
4. aktiernas slag, om det enligt bolagsordningen kan finnas aktier av olika

slag,

5. förbehåll enligt 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 §, om aktierna

omfattas av ett sådant förbehåll, och

6. vilken dag aktiebrevet lämnades ut.
I det fall som avses i 5 kap. 6 § tredje stycket ska aktiebrevet i stället för

fondandelsägarna ange fondens förvaltare liksom fondens beteckning.

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

SFS 2013:576

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:576

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

En uppgift som avses i första stycket 5 kan anges i förkortad form. Förkort-

ningsformer fastställs av regeringen.

21 kap.

Innehav i värdepappersfond eller specialfond

4 §

Den som innehar en andel i en värdepappersfond eller specialfond anses

vid tillämpningen av 1 och 2 §§ inte som aktieägare.

Innehav i värdepappersfond eller specialfond

7 §

Den som förvärvar eller innehar en andel i en värdepappersfond eller

specialfond anses vid tillämpningen av 5 § inte som förvärvare av aktier.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)