SFS 2013:578 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

130578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 9 kap. 6 § lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska ha följande ly-
delse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om kapitaltäckning och stora expo-

neringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Av 2 kap. 10 och 10 a §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder framgår

att vissa bestämmelser i denna lag gäller även för fondbolag.

Av 3 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster framgår att vissa bestäm-

melser i denna lag gäller även för betalningsinstitut.

Av 7 kap. 6 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-

fonder framgår att vissa bestämmelser i denna lag gäller även för AIF-förval-
tare.

9 kap.

6 §

Bestämmelserna i 5 § ska tillämpas även på den del av en finansiell

företagsgrupp som består av

1. ett institut och de utländska institut, finansiella institut eller förvaltnings-

bolag i ett land utanför EES som är dotterföretag till institutet eller som insti-
tutet har ägarintresse i, eller

2. ett institut vars moderföretag är ett finansiellt holdingföretag och de ut-

ländska institut, finansiella institut eller förvaltningsbolag i ett land utanför
EES som är dotterföretag till holdingföretaget eller som holdingföretaget har
ägarintresse i.

Med förvaltningsbolag avses ett utländskt företag som i sitt hemland har

tillstånd att förvalta värdepappersfonder.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2010:763.

SFS 2013:578

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:578

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)