SFS 2013:583 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

130583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 12 § samt 6 kap. 3 och 12 §§

försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

2 kap.

12 §

Tillstånd för direkt livförsäkringsrörelse ska avse en eller flera av föl-

jande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass:

� I. a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp

eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers
liv, dock inte försäkringar enligt klass III,

� I. b) försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt klass I a,
� II. a) försäkring som utfaller vid giftermål,
� II. b) försäkring som utfaller vid födelse,
� III. försäkring som avses i klasserna I a, II a och II b som är anknuten till

fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverksamhet enligt la-
gen (2004:46) om värdepappersfonder eller till specialfonder vilka förvaltas
av den som har rätt att förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om för-
valtare av alternativa investeringsfonder (fondförsäkring), och

� IV. sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för längre tid än

fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder
och som inte får sägas upp av försäkringsföretaget eller får sägas upp bara un-
der särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet.

6 kap.

3 §

2

För skuldtäckning som avses i 1 § får, med de begränsningar som anges

i 4�9 och 12�18 §§, följande tillgångar användas:

1. Obligationer eller andra skuldförbindelser som svenska staten, en svensk

kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar för.

2. Obligationer eller andra skuldförbindelser som Europeiska unionen eller

utländska stater eller centralbanker svarar för.

3. Obligationer eller andra skuldförbindelser som utländsk kommun eller

därmed jämförlig utländsk samfällighet med befogenhet att kräva in offentlig
uppbörd svarar för.

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2011:461.

SFS 2013:583

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:583

4. Obligationer eller andra skuldförbindelser som internationella organisa-

tioner svarar för.

5. Fordringar på premie eller andra fordringar på försäkringstagare som har

samband med försäkringsavtal, om rättssubjekt som anges i 1�4 svarar för
fordran. Ett försäkringsföretag som ingår i en koncern och vars verksamhet
uteslutande består i att försäkra risker inom koncernen, får för skuldtäckning
även använda fordringar som företag inom koncernen svarar för. Om en for-
dran enligt denna punkt skulle ha betalats för mer än tre månader sedan, får
den dock inte användas för skuldtäckning.

6. Fordringar på premier för skadeförsäkring får, när flera premieperioder

har avtalats och fordringarna avser premier som ännu inte ska betalas för an-
dra perioder än den första, användas för skuldtäckning upp till det belopp som
svarar mot avsättningen för försäkringsåtagandet, om avsikten är att åtagandet
ska sägas upp vid dröjsmål med betalningen.

7. Skuldförbindelser med säkerhet i företagets livförsäkringsbrev, inom

återköpsvärdet.

8. Medel på konto i bank, kreditmarknadsföretag eller utländskt kreditin-

stitut.

9. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett kreditinstitut eller ett

värdepappersbolag med tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden svarar för. Med kreditinstitut avses
bank, kreditmarknadsföretag och Svenska skeppshypotekskassan.

10. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett utländskt kreditin-

stitut svarar för.

11. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt aktiebolag

eller ett motsvarande utländskt bolag svarar för.

12. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, med
undantag av bolag som avses i 13.

13. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, under
förutsättning att bolaget har till uppgift att äga sådana tillgångar som anges
i 15.

14. Obligationer eller andra skuldförbindelser och aktier eller andra värde-

papper utgivna av ett specialföretag.

15. Fastigheter, tomträtter och byggnader samt andelar i sådan egendom.
16. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1�4 och 9�11 svarar för och för vilka panträtt i fastighet eller tomträtt
har lämnats som säkerhet. Panträtten ska ligga inom en viss andel av fastighe-
tens eller tomträttens värde.

17. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1�4 och 9�11 svarar för och för vilka annan betryggande säkerhet än
panträtt i fastighet eller tomträtt har lämnats som säkerhet.

18. Kassa.
19. Andelar i värdepappersfonder och i sådana fondföretag som avses i

1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt i specialfonder som
avses i 1 kap. 11 § 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder, om de förvaltade tillgångarna huvudsakligen består av tillgångar
som får användas för skuldtäckning. Vid tillämpningen av denna punkt krävs
inte en sådan anmälan från fondförvaltaren som avses i 1 kap. 7 § lagen om
värdepappersfonder.

background image

3

SFS 2013:583

20. Beslutad överskjutande skatt.
21. �&terförsäkringsgivares fordran hos det avgivande försäkringsföretaget

(återförsäkringstagaren) som grundas på att återförsäkringstagaren har hållit
kvar tillgångar som motsvarar en avgiven återförsäkring.

12 §

Av det belopp som ska skuldtäckas får en andel om högst

1. 75 procent motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 8�11, varav högst 50

procentenheter får motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 11,

2. 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 12,
3. 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 13, 15 och 16,
4. 10 procent motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 17, och
5. 3 procent motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 18.
Andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses i 3 § 19 och 4 § första

stycket 1, och som inte omsätts på någon reglerad marknad eller en motsva-
rande marknad utanför EES, får uppgå till högst 10 procent av de tillgångar
som används för skuldtäckning.

Vid tillämpningen av första stycket ska även beaktas ett försäkringsföre-

tags indirekta ägande av tillgångar genom dess innehav av andelar i värdepap-
persfonder eller specialfonder eller placeringar i fondföretag som används för
skuldtäckning.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013