SFS 2013:586 Lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

130586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1268) om
investeringssparkonto;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6, 13 och 22 §§ lagen (2011:1268)

om investeringssparkonto ska ha följande lydelse.

6 §

Med investeringstillgångar avses

1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet,

2. finansiella instrument som handlas på en handelsplattform, eller
3. andelar i en värdepappersfond eller en specialfond.

13 §

Investeringstillgångar får överföras till ett investeringssparkonto från

någon annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs till kontot i
samband med kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna och om förvärvet
har skett

1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,

2. på så sätt att nya fondandelar utfärdats om förvärvet avser andelar i en

värdepappersfond eller en specialfond,

3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på till-

gångar som vid förvärvet förvarades på kontot,

4. från investeringsföretaget som vid förvärvet förde investeringssparkon-

tot,

5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna

vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,

6. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andels-

byte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot,

7. från en annan kontoinnehavare om tillgångarna vid förvärvet förvarades

på dennes investeringssparkonto, eller

8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investe-

ringssparkontot.

Investeringstillgångar som har förvärvats på grund av kontofrämmande till-

gångar som avses i 7 § eller kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 18 § får inte överföras till kontot.

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

SFS 2013:586

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:586

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

22 §

Finansiella instrument får överföras till någon annan än kontoinne-

havaren om kontoinnehavaren har överlåtit tillgångarna genom försäljning,
byte eller liknande överlåtelse av tillgångarna

1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,

2. på så sätt att fondandelarna löses in i fonden, om överföringen avser an-

delar i en värdepappersfond eller en specialfond,

3. till den som har emitterat tillgångarna,
4. till investeringsföretaget som vid överlåtelsen förde investeringsspar-

kontot,

5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt uppköpserbju-

dande,

6. till köpande företag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om an-

delsbyte,

7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var ett led i ett för-

farande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag, eller

8. till en annan kontoinnehavare om tillgångarna förs över till förvärvarens

investeringssparkonto.

Kontofrämmande tillgångar får inte överföras från ett investeringsspar-

konto med tillämpning av första stycket 8.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)