SFS 2013:587 Förordning om förvaltare av alternativa investeringsfonder

130587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:561) om förval-

tare av alternativa investeringsfonder.

Termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse och

tillämpningsområde som i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfon-
der.

2 §

Finansinspektionen ska en gång varje kvartal underrätta Europeiska vär-

depappers- och marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljats enligt
3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
och om alla tillstånd som återkallats enligt 14 kap. 1 eller 4 § samma lag.

3 §

Om Finansinspektionen med stöd av 14 kap. 3 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder beslutar att en styrelseledamot
eller verkställande direktör inte längre får vara det, ska inspektionen snarast
underrätta Bolagsverket om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen för-
ordnar en ersättare för en styrelseledamot eller verkställande direktören.

4 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter om vilka uppgifter eller
handlingar som ska ingå i

1. en anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 §,
2. en underrättelse enligt 2 kap. 4 §,
3. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 §,
4. en ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond enligt

3 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 7 §,

5. en ansökan om tillstånd till marknadsföring enligt 4 kap. 2�5 och 8 §§

samt 5 kap. 5�7 och 10�12 §§,

6. en anmälan om väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 §, 4 kap. 11 §, 5 kap.

9 § och 6 kap. 6 och 7 §§, samt

7. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 9 § samt 6 kap. 1 och 3 §§.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förval-
tare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L
174, 1.7.2011, s. 1, Celex 32011L0061).

SFS 2013:587

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:587

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av al-

ternativa investeringsfonder meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en

ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 § samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §

och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och 12 kap.

8 §,

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 10 kap.

3 §,

9. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 7 §§

samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till
Finansinspektionen,

10. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap.

3 §,

11. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
12. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får pla-

ceras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt vill-
kor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av expone-
ringar enligt 12 kap. 13 §,

13. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som

ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av
finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

14. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

15. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informa-
tionen enligt 12 kap. 16 §,

16. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

17. vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektio-

nen enligt 13 kap. 6 §, och

18. på vilket språk handlingar som avses i lagen ska upprättas.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)