SFS 2013:588 Förordning om värdepappersfonder

130588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om värdepappersfonder;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder.

Termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse och

tillämpningsområde som i lagen om värdepappersfonder.

Intyg för mottagarfond

2 §

Finansinspektionen ska på begäran utfärda ett intyg om att en värdepap-

persfond uppfyller kraven för att vara mottagarfond enligt 1 kap. 1 § första
stycket 19 b och c lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Samråd och underrättelse om avslag på ansökningar

3 §

Innan Finansinspektionen avslår ett förvaltningsbolags ansökan om till-

stånd att förvalta en värdepappersfond enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om
värdepappersfonder, ska inspektionen samråda med behörig myndighet i bo-
lagets hemland.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och Euro-

peiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om hur många ansökningar
som avslagits och skälen för avslag.

Webbinformation

4 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra information om

de lagar och andra författningar som gäller för bildande och drift av värdepap-
persfonder här i landet samt för sådan marknadsföring av andelar i fondföre-
tag som avses 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Informa-
tionen ska offentliggöras åtminstone på ett språk som används allmänt på de
internationella finansiella marknaderna.

Begäran om kompletterande uppgifter

5 §

Om en behörig myndighet begär kompletterande uppgifter om innehål-

let i ett intyg som Finansinspektionen utfärdat enligt 2 kap. 13 § andra stycket

SFS 2013:588

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:588

eller 15 a § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller den
dokumentation som ett fondbolag lämnat i samband med en ansökan om till-
stånd att förvalta ett fondföretag, ska inspektionen besvara begäran inom tio
arbetsdagar från det att den togs emot.

Uppgifter om uppdragsavtal

6 §

Finansinspektionen ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgifter om upp-

dragsavtal som avses i 4 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder till
behörig myndighet i ett berört fondföretags hemland.

Underrättelser till Skatteverket om gränsöverskridande fusioner

7 §

Finansinspektionen ska underrätta Skatteverket om beslut att godkänna

att en värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap.
21 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Finansinspektionen ska också underrätta Skatteverket om beslut av en be-

hörig myndighet att godkänna en gränsöverskridande fusion där en värdepap-
persfond är övertagande fond.

Ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier

8 §

Bestämmelserna i 9�12 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens hand-

läggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier enligt 11 kap. 1 §
första och andra styckena lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

9 §

Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 11 kap.

1 § tredje stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder ange vilken dag be-
dömningsperioden löper ut.

10 §

Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma

en ansökan om tillstånd till förvärv, får inspektionen förelägga förvärvaren att
komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart
framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde

arbetsdagen i bedömningsperioden.

11 §

Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedöm-

ningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan
den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande upp-
gifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo
arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden
får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio

arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller
2. förvärvaren inte är
a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsföre-

tag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag, ett fondföretag eller en
AIF-förvaltare och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

background image

3

SFS 2013:588

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva motsvarande

verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en
myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande

uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren
om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken
dag bedömningsperioden löper ut.

12 §

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara

skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom EES

som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspek-
tionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.

Underrättelser till Bolagsverket om ledamöter och ersättare

13 §

Om Finansinspektionen med stöd av 12 kap. 3 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direk-
tör inte längre får vara det, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket
om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en
styrelseledamot eller verkställande direktören.

Underrättelser till EU-institutioner

14 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och

marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljats enligt 1 kap. 4 § första
meningen lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

15 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om svårigheter av all-
män natur som fondbolag möter vid marknadsföringen av fondandelar i län-
der utanför EES.

16 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de åtgärder som in-
spektionen har vidtagit mot förvaltningsbolag enligt 12 kap. 15 § tredje
stycket första meningen lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

17 §

Finansinspektionen ska till Europeiska kommissionen och Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna en förteckning över de
banker och kreditmarknadsföretag som fått tillstånd att ge ut säkerställda obli-
gationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.
Vid varje förändring ska en ny förteckning överlämnas.

Bemyndiganden

18 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om värdepappers-

fonder meddela föreskrifter om

1. översättning till svenska och engelska språket av information som fond-

företag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige,

background image

4

SFS 2013:588

2. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en

ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som
samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

3. vilka åtgärder som fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 7 § andra stycket,
4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
5. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra stycket,
6. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,
7. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § första stycket 1 el-

ler 15 § första stycket 1,

8. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skri-

vas,

9. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

10. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17

och 17 b §§,

11. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,
12. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare en-

ligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

13. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4 kap. 15�

16 a §§,

14. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap. 17 §,
15. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 4 kap. 18 §,
16. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

17. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
18. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,
19. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

20. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

21. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

22. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap. 2 § tredje

stycket,

23. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
24. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
25. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5 kap. 18 § för-

sta stycket,

26. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

27. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
28. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning

enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

29. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

30. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

31. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas,

på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

32. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan

enligt 8 kap. 19 § ska upprättas, och

background image

5

SFS 2013:588

33. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas.

1. Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:75) om investerings-

fonder.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande beträffande sådana fond-

bolag och andra fondförvaltare som med stöd av övergångsbestämmelserna
till lagen (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder dri-
ver verksamhet enligt den lagen samt beträffande specialfonder och fondföre-
tag som förvaltas av dessa.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013