SFS 2013:589 Förordning om ändring i kupongskatteförordningen (1971:49)

130589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kupongskatteförordningen (1971:49);

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ kupongskatteförordningen (1971:49)

1

ska ha följande lydelse.

1 §

2

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i kupongskattelagen (1970:624). Vad som
sägs i 2 § första stycket och 3 § första stycket i denna förordning om central
värdepappersförvarare gäller även den som enligt 11 a, 11 b eller 11 c §
kupongskattelagen ansvarar för innehållande av kupongskatt.

Med utländsk förvaltare avses den som i utlandet förvaltar aktier eller

andelar i värdepappersfonder eller specialfonder och som enligt 5 kap. 14 §
aktiebolagslagen (2005:551), 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappers-
fonder, 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder eller 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument, i stället för aktieägare eller andelsägare som är bosatta utomlands,
kan föras in i aktieboken eller registret över innehavare av andelar.

2 §

3

En central värdepappersförvarare ska hos Skatteverket kontrollera upp-

gifter som lämnats enligt 7 § andra stycket kupongskattelagen (1970:624) och
som är av betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt lagen.
Sådan kontroll ska avse utdelningsberättigad som inte är juridisk person och
ska göras på tid och sätt som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i första stycket om central värdepappersförvarare gäller

i stället förvaltaren vid förvaltarregistrering enligt 5 kap. 14 § aktiebolags-
lagen (2005:551), 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
eller 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013 och tillämpas på utdelning

som lämnas efter den 21 juli 2013.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:506.

2 Senaste lydelse 2011:939.

3 Senaste lydelse 2011:264.

SFS 2013:589

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:589

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)