SFS 2013:590 Förordning om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

130590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:778) om
placering av fondmedel under Kammarkollegiets
förvaltning;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1987:778) om placering av

fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning ska ha följande lydelse.

3 §

1

Medlen ska placeras i

1. fordringar hos Riksbanken eller Riksgäldskontoret, eller bankföretag

som driver verksamhet i Sverige,

2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, vilka har utfärdats av emittent med

hemvist i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling (OECD),

3. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibler och teckningsoptioner som är

inregistrerade vid en reglerad marknad i Sverige eller andra, med hänsyn till
sin art och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finansiella instru-
ment, eller

4. andelar i värdepappersfonder som avses i lagen (2004:46) om värdepap-

persfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag eller andra, med
hänsyn till sin art och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finan-
siella instrument.

I syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna får derivatinstrument

användas. De underliggande tillgångarna för dessa instrument ska i så fall ut-
göras av eller hänföra sig till tillgångar av det slag som avses i första stycket,
finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor.

Kammarkollegiet får använda sådana derivatinstrument enligt andra

stycket som handlas direkt mellan parterna under de förutsättningar som
anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:497.

SFS 2013:590

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013