SFS 2013:591 Förordning om ändring i donationsförordningen (1998:140)

130591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i donationsförordningen (1998:140);

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 12 § donationsförordningen (1998:140) ska ha

följande lydelse.

12 §

1

Efter medgivande av regeringen får en myndighet, om inte särskilda

villkor knutna till en enskild donation hindrar detta, placera donationsmedel
som inte ska förbrukas inom de närmaste två åren i svenska statsobligationer
och statsskuldväxlar, värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder eller i aktier inregistrerade vid en reglerad marknad i Sverige.

Regeringen kan också medge att myndigheten får uppdra åt någon annan

att placera medlen på dessa sätt.

Om regeringen har medgett att placering får göras i aktier, får högst 5 pro-

cent av det i aktier placerade kapitalet utgöras av aktier i ett och samma bolag.
Vidare får ett innehav inte överstiga 5 procent av röstvärdet för samtliga
aktier i ett och samma bolag.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:578.

SFS 2013:591

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013