SFS 2013:592 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

130592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1234) om det
statliga personadressregistret;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga

personadressregistret ska ha följande lydelse.

8 §

1

Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8

lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäk-
ringsföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappersbolag, kreditupplys-
ningsföretag, pensionsstiftelser, inrättningar för detaljhandel med läkemedel
som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med
läkemedel, Apotekens Service Aktiebolag och Radiotjänst i Kiruna Aktie-
bolag.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:439.

SFS 2013:592

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013