SFS 2013:593 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

130593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 13 och 14 §§ förordningen (1999:1134) om be-

lastningsregister ska ha följande lydelse.

13 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8, 9, 10, 11, 14 eller

15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) ska, om brotten lett
till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av

1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om
a) lämplighetsprövning av fysisk person som anmält verksamhet enligt la-

gen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

b) lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkstäl-

lande direktör och ställföreträdare för verkställande direktör i banker, börser,
clearingorganisationer, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfon-
der, försäkringsföretag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknadsföre-
tag, värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt la-
gen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag som
avser att driva eller driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlånings-
verksamhet, i fråga om den som ärendet gäller,

c) större ägare i bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, fondbolag,

förvaltare av alternativa investeringsfonder, försäkringsaktiebolag, institut för
elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, medlemsbanker, värdepappers-
bolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt lagen om anmäl-
ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag som avser att driva
eller driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet, i fråga om den
som ärendet gäller,

2. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar för

utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 1 i fråga om
den som ärendet gäller i ärenden som rör banker och försäkringsföretag, samt

3. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller god-
känna.

I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som sägs i för-

sta stycket 1 b om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ledamöter och
suppleanter i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

1 Senaste lydelse 2013:225.

SFS 2013:593

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:593

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas ut till en myndighet som har rätt att få uppgifter ur
belastningsregistret enligt denna paragraf.

14 §

2

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8�11, 13�15

eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2000:1281),
lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64),
tobakslagen (1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi eller 9 kap. 1 eller
2 § vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag ska lämnas
ut om det begärs av Skatteverket. Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av
upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen om
tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, skattebefri-
ade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi
samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt eller lagen om skatt på energi.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:1637.