SFS 2013:595 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

130595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt bilagan till förordningen
ska ha följande lydelse.

3 §

1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� sjölagen (1994:1009),
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

1 Senaste lydelse 2013:291.

SFS 2013:595

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:595

� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
� lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
� lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14

mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

2,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

3,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17

april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

4, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17

april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

5.

1. Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

2 EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).

3 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

4 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

5 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

background image

3

SFS 2013:595

Bilaga

6

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

6 Senaste lydelse 2013:291. �ndringarna innebär bl.a. att ärendeslagen enligt lagen
(2004:46) om värdepappersfonder som avser specialfonder och vissa fondföretag har
tagits bort ur bilagan.

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband
med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella in-
strument (1 kap. 4 §) och tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder (gemensam ansökan)

Q

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband
med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning av seende finansiella in-
strument (1 kap. 4 §), för företag som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen
om förvaltare av alternativa investeringsfonder

O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finan-
siella instrument (1 kap. 4 §)

O

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering
inom EES (2 kap. 14 §)

D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verk samhet inom
EES (2 kap. 15 §)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet
inom EES (2 kap. 15 b §)

D

Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en värde-
pappersfond inom EES (2 kap. 15 c §)

D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första
stycket) G
Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete
eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket)

H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att
driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)

H

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)

F

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket)

G

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en matarfond (5 a kap.
34 och 42 §§)

D

Undantag från kravet på kungörande (5 a kap. 35 och 43 §§)

D

Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 §
första stycket 1)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet
(7 kap. 1 § första stycket 2)

G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första
stycket 3)

G

Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap. 10 §)

H

background image

4

SFS 2013:595

Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande
fusion (8 kap. 21 §)

H

Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap. 25 §)

H

Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 § tredje stycket)

D

Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond
till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § fjärde stycket)

E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en värdepappersfond
(9 kap. 1 § femte stycket)

D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en värde-
pappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)

E

Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje stycket)

D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)

E

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag
(11 kap. 1 §)

K

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §)

H

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i
samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsport-
följer och sidotjänster (3 kap. 2 §) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder (gemensam ansökan)

Q

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i
samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsport-
följer och sidotjänster (3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för fond-
verksamhet enligt lagen om värdepappersfonder

O

Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning av investerings-
portföljer (3 kap. 2 § första stycket), utom i samband med tillstånd enligt
3 kap. 1 §

O

Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera andelar eller
aktier i företag för kollektiva investeringar (3 kap. 2 § andra stycket 1)

G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet
(3 kap. 2 § andra stycket 2)

G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra order i fråga om
finansiella instrument (3 kap. 2 § andra stycket 3)

H

Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd (3 kap. 2 § andra
stycket 4)

G

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller
organisation (3 kap. 10 §)

G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-
baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i
Sverige (4 kap. 2 §)

H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad
motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige
(4 kap. 3 §)

H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investe-
ringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som
avses i 4 kap. 1�3 §§ (4 kap. 4 §)

G

background image

5

SFS 2013:595

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alter-
nativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige
(4 kap. 5 § första stycket)

G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad
alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i
Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en EES-
baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige
(4 kap. 6 §)

E

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad
alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller
dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige
(4 kap. 8 §)

G

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse
eller en ansökan om tillstånd till marknadsföring (4 kap. 11 §)

D

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att förvalta en special-
fond (5 kap. 2 §)

H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en
icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars
mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella
investerare i Sverige (5 kap. 5 §)

G

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en
alternativ investeringsfond som inte är en specialfond till icke-professio-
nella investerare i Sverige (5 kap. 6 §)

H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en
EES-baserad alternativ investeringsfond som inte är en specialfond i
Sverige (5 kap. 7 § första stycket)

G

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en
icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra
stycket)

G

Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en ansökan om
tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§)

D

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alterna-
tiv investeringsfond till professionella investerare i Sverige (5 kap. 10 §)

G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alterna-
tiv investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap.
11 §)

M

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alterna-
tiv investeringsfond i Sverige (5 kap. 12 §)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ
investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en alter-
nativ investeringsfond i ett annat land inom EES (6 kap. 3 §)

E

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse
(6 kap. 6 §)

D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en alternativ investerings-
fond som är etablerad i ett land utanför EES (6 kap. 7 § första stycket)

G

background image

6

SFS 2013:595

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Underrättelse från AIF-förvaltare om uppdrag åt någon annan att utföra
uppgifter eller funktioner (uppdragsavtal), inklusive godkännande av upp-
dragsavtal i vissa fall (8 kap. 14 och 16 §§)

H

Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller funktioner (8 kap.
18 §)

E

Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i samband med
tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och 13 §§)

H

Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond (12 kap. 3
och 13 §§)

F

Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §)

H

Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §)

H

Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 §
tredje stycket lagen om värdepappersfonder)

D

Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av en specialfond till
en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § fjärde
stycket lagen om värdepappersfonder)

E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en specialfond
(12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte stycket lagen om
värdepappersfonder)

D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en specialfond
(12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder)

E

Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 4 §
tredje stycket lagen om värdepappersfonder)

D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet (12 kap. 18 § jämförd
med 9 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder)

E

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den
17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknads-
föring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14)

I

Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd riskkapitalfond
(artikel 15 a)

F

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond i ytterli-
gare ett land inom EES (artikel 15 b)

D

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den
17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

Underrättelse om användning av beteckningen EuSEF vid marknadsföring
av godkända fonder för socialt företagande (artikel 15)

I

Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd fond för socialt före-
tagande (artikel 16 a)

F

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt före-
tagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b)

D