SFS 2013:596 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

130596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 11 § förordningen (2004:329) om bank-

och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

1

Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedöm-

ningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan
den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande upp-
gifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo
arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden
får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio

arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet (EES), eller

2. förvärvaren inte är
a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsbolag,

ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag, ett fondföretag eller en AIF-
förvaltare och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsva-

rande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av
en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande

uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren
om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken
dag bedömningsperioden löper ut.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:592.

SFS 2013:596

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013