SFS 2013:598 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

130598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:93) med instruktion

för Finansinspektionen

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande

lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska

1. fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004
om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för kon-
sumentskyddslagstiftningen

2, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som

myndigheten har tillsyn över,

2. fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om
europeiska riskkapitalfonder

3, och

3. fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om
europeiska fonder för socialt företagande

4.

4 a §

När myndigheten fullgör uppgifter enligt 2 § lagen (2010:1010) om

kreditvärderingsinstitut, 2 § lagen (2012:735) med kompletterande bestäm-
melser till EU:s blankningsförordning eller 2 § lagen (2013:287) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala mot-
parter och transaktionsregister, får den ingå sådana internationella överens-
kommelser som följer av respektive EU-förordning och som inte kräver riks-
dagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

1 Senaste lydelse 2013:293. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

3 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

4 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

SFS 2013:598

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:598

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)