SFS 2013:599 Förordning om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

130599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1173) med
instruktion för Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2009:1173) med instruktion

för Pensionsmyndigheten ska ha följande lydelse.

10 §

Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte

utan tillstånd vara ledamot eller suppleant i styrelsen för fondförvaltare som
driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller
förvaltar alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare
av alternativa investeringsfonder eller i Sjunde AP-fonden. Ledamoten eller
den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för en sådan
förvaltare.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om ledamot i

styrelsen och av myndigheten i fråga om andra anställda hos myndigheten än
generaldirektören.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:599

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013