SFS 2013:564 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

130564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel

med finansiella instrument

2

dels att rubriken närmast efter 6 kap. 1 a § ska utgå,
dels att 2 kap. 2 § och 4 kap. 16 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

3

Bestämmelserna om prospekt i denna lag tillämpas inte, om de överlåt-

bara värdepapperen utgörs av

1. andelar
a) i en värdepappersfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap.

7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller

b) i en specialfond eller i en sådan alternativ investeringsfond som avses i

4 kap. 2 eller 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder, eller

2. penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år.

4 kap.

16 §

4

Ett moderföretag till ett fondbolag eller till en svensk AIF-förvaltare

behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en
värdepappersfond eller ett fondföretag som förvaltas av bolaget enligt lagen
(2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som förvaltas av AIF-
förvaltaren enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder eller en motsvarande utländsk EES-baserad fond som AIF-förvaltaren
förvaltar, om bolaget eller AIF-förvaltaren utnyttjar rösträtten för aktierna
oberoende av moderföretaget.

Första stycket ska också tillämpas på moderföretag till
1. ett sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 § första stycket lagen

om värdepappersfonder, i fråga om aktier som bolaget förvaltar i enlighet
med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av
den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Lagen omtryckt 1992:558.

3 Senaste lydelse 2007:535.

4 Senaste lydelse 2011:880.

SFS 2013:564

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:564

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

5,

eller

2. en sådan EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 eller 2 § lagen

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, i fråga om aktier som ingår i
en specialfond som förvaltaren förvaltar enligt den lagen eller en motsvarande
utländsk EES-baserad fond.

Första stycket ska också tillämpas på aktier som förvaltas av ett förvalt-

ningsbolag eller en AIF-förvaltare som inte har säte i en stat inom EES som
motsvarar ett sådant bolag eller en sådan förvaltare som avses i andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

5 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).