SFS 2013:581 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 64 kap. 19�21 §§ socialförsäkrings-

balken ska ha följande lydelse.

64 kap.

19 §

2

�verföring enligt 18 § första stycket 1 får göras till fonder som har an-

mälts för registrering hos Pensionsmyndigheten och som förvaltas av fondför-
valtare som

1. har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepap-

persfonder,

2. har slutit samarbetsavtal med myndigheten,
3. har åtagit sig att på begäran lämna sådana informationshandlingar som

avses i 4 kap. 15, 16 a och 18 §§ lagen om värdepappersfonder till pensions-
sparare som har valt eller överväger att välja någon av förvaltarens fonder i
premiepensionssystemet,

4. har åtagit sig att inte ta ut några avgifter för inlösen av fondandelar,
5. har åtagit sig att, med eller utan särskild prisnedsättning, inte ta ut avgif-

ter i övrigt utöver vad som godtagits av myndigheten, och

6. har åtagit sig att för varje år till myndigheten rapportera dels alla kostna-

der som har tagits ut ur fonden, uppdelade på olika kostnadsslag, dels de kost-
nadsbelopp som dagligen belastat fonden redovisade per fondandel, med an-
givande av hur stor del som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader
för förvaring av fondtillgångarna.

20 §

Medlen får inte placeras i

� fonder som, enligt de för fonden gällande bestämmelserna, kan dela ut

medel till andra än andelsägarna, eller

� andra fondföretag än som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder utom i de fall som avses i 21 §.

21 §

3

Pensionsmyndigheten får, efter att ha inhämtat yttrande från Finansin-

spektionen, medge att medlen placeras i icke EES-baserade alternativa inves-
teringsfonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare i Sve-
rige enligt 4 kap. 3 § eller 5 kap. 6 § andra stycket eller 11 § första stycket 1

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2011:886.

3 Senaste lydelse 2011:886.

SFS 2013:581

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:581

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder om fonden
uppfyller krav motsvarande dem som ställs i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra
författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara vär-
depapper (fondföretag)

4.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

4 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).