SFS 2013:597 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

130597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3, 10 och 18 §§ samt rubriken närmast före 10 §

förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finans-
inspektionens verksamhet ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndig-

hetens premiepensionsverksamhet,

� 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder),
� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

� 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

1 Senaste lydelse 2013:292.

SFS 2013:597

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:597

� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, och

� 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

Avgiftsgrupp 5 � Fondförvaltare

10 §

Avgift enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att

1. driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

eller

2. förvalta en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder.

I stället för balansomslutningen ska det sammanlagda värdet av de fonder

som ett fondbolag respektive en AIF-förvaltare som avses i första stycket för-
valtar vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret utgöra grund
för fördelningen enligt 5 § andra stycket.

AIF-förvaltare som är registrerade enligt 2 kap. 3 § lagen om förvaltare av

alternativa investeringsfonder ska betala en avgift på 10 000 kr.

18 §

2

Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinsti-
tuts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom ge-
neralagent eller filial, ska betala 20 000 kr.

2. Utländskt förvaltningsbolag, med filial i Sverige, som avses i 1 kap. 6 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska betala 5 000 kr.

3. Utländskt förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen om värde-

pappersfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala
7 000 kr per fond.

4. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som av-

ses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska be-
tala 20 000 kr.

5. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i

Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäk-
ringsförmedling, ska betala 3 000 kr.

6. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om

försäkringsförmedling, ska betala 5 000 kr.

7. Utländskt värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial i

Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i
4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.

8. Utländskt företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i
Sverige, ska betala 20 000 kr.

2 Senaste lydelse 2012:738.

background image

3

SFS 2013:597

9. Utländskt företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i
Sverige, ska betala 20 000 kr.

10. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 2 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som förvaltar en
specialfond, ska betala 7 000 kr per fond.

11. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 8 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från filial
i Sverige, ska betala 5 000 kr.

12. Icke EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 11 § lagen om för-

valtare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ in-
vesteringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 3 000 kr per
fond.

13. Utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 13 §

lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet
från filial i Sverige, ska betala 5 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013