SFS 2013:600 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

130600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 6 § samt rubriken närmast före 5 kap. 6 §

skatteförfarandeförordningen (2011:1261) ska ha följande lydelse.

5 kap.

Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag

6 §

I en kontrolluppgift enligt 20 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

om avyttring av andelar i en värdepappersfond, i ett fondföretag, i en special-
fond eller i en utländsk specialfond ska uppgift lämnas om fondens eller fond-
företagets namn.

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2013:600

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013