SFS 2013:601 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

130601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 a och 24 §§, 5 kap. 7 a § och 8 kap. 5 § samt

rubriken närmast före 4 kap. 19 a § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap., och en ny

paragraf, 4 kap. 19 b av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna förordning finns bestämmelser om

� förordningens innehåll och definitioner (1 kap.)
� resehandlingar (2 kap.)
� visering (3 kap.)
� uppehållsrätt (3 a kap.)
� uppehållstillstånd (4 kap.)
� arbetstillstånd (5 kap.)
� EU-blåkort (5 a kap.)
� kontroll- och tvångsåtgärder (6 kap.)
� underrättelseskyldighet (7 kap.), och
� avvisning, utvisning, avgifter m.m. (8 kap.).

4 kap.

EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta

19 a §

3

För den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska ett

EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta utfärdas. Giltighetstiden ska vara
minst fem år.

Bevis om ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska utfärdas i form av ett

sådant uppehållstillståndskort som avses i 4 kap. 22 §.

19 b §

För den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt

5 a kap. 1 a § utlänningslagen (2005:716) ska det på uppehållstillståndskortet
anges ⬝f.d. innehavare av EU-blåkort⬝.

1 Jfr rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelands-
medborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009,
s. 17, Celex 32009L0050)

2 Senaste lydelse 2006:262.

3 Senaste lydelse 2006:262.

SFS 2013:601

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:601

24 §

4

Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om

� en sådan handling som avses i 4 §,
� EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta,
� kravet på försörjningsförmåga enligt 5 a kap. 2 § utlänningslagen

(2005:716).

5 kap.

7 a §

5

För att säkerställa att lön, försäkringsskydd och övriga anställnings-

villkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller
praxis inom yrket eller branschen ska Migrationsverket vid handläggningen
av en ansökan om arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § och om EU-blåkort enligt
6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare
inom det verksamhetsområde som tillståndet avser tillfälle att yttra sig i ären-
det. Migrationsverket får dock avgöra ärendet utan att så har skett om arbets-
givaren redan har inhämtat ett sådant yttrande, det annars är obehövligt eller
det finns särskilda skäl.

5 a kap. EU-blåkort

Handläggningstid

1 §

Ett ärende om EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen

(2005:716) ska avgöras senast 90 dagar från det att ansökan lämnades in. Om
ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska underrättas
om förlängningen.

2 §

Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 6 a kap. 10 § utlänningslagen

(2005:716) ska avgöras senast sex månader från det att ansökan lämnades in.

Bevis om EU-blåkort

3 §

Bevis om EU-blåkort ska utfärdas i form av ett sådant uppehållstill-

ståndskort som avses i 4 kap. 22 §.

På uppehållstillståndskortet ska det anges ⬝EU-blåkort⬝ och uppgift om

slag av arbete samt, när det gäller de två första anställningsåren, uppgift om
anställningen.

Underrättelse till en annan EU-stat

4 §

Om en utlänning som har ett EU-blåkort utfärdat av en annan EU-stat

beviljas eller vägras ett EU-blåkort i Sverige, ska Migrationsverket underrätta
den andra EU-staten om beslutet.

4 Senaste lydelse 2006:262.

5 Senaste lydelse 2008:895.

background image

3

SFS 2013:601

Bemyndigande

5 §

Migrationsverket får, efter samråd med Medlingsinstitutet, meddela

föreskrifter om den lönetröskel som avses i 6 a kap. 1 § första stycket 1 utlän-
ningslagen (2005:716).

8 kap.

5 §

6

Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbets-

tillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för perso-
ner som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid ansö-
kan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd
enligt 6 kap. 2 § första stycket eller enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen
(2005:716), som inte rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbets-
givare eller anställning eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd
avser, är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete en-
ligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket eller
enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen, som rör förlängning av ett tillstånd avse-
ende samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete som ett
tidigare tillstånd avser, är avgiften 1 000 kr. Vid ansökan om uppehållstill-
stånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen är
avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på
grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen är av-
giften 1 500 kr för personer som fyllt 18 år och 750 kr för personer som inte
fyllt 18 år.

Avgift ska dock inte tas ut av
1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. utlän-

ningslagen,

2. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjean-
knytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 5 kap.
1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,

3. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjean-
knytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap.
5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från
och med den 15 november 2005,

4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,
5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och

dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för
personer,

6. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,
7. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig

organisation fått stipendier för studier i Sverige,

8. förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 § utlänningslagen,

9. Rikspolisstyrelsen när den ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15

b § eller 16 a § utlänningslagen,

6 Senaste lydelse 2012:839.

background image

4

SFS 2013:601

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

10. socialnämnder som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c §

eller 16 b § utlänningslagen, eller

11. personer som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 d § utlän-

ningslagen.

Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller

sedvänja kräver det.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)