SFS 2013:602 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

130602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1997:691) om avgifter

vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2013:602

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:602

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

1

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som fyllt 18 år . . . . . . . . . . . 1 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år. . . . . . . . . . 500 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring
enligt 5 kap. 10 § eller 6 kap. 2 § första stycket eller enligt
6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),
� om ansökan inte avser förlängning av ett tillstånd avseende
samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete
som ett tidigare tillstånd avser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 kr
� om ansökan avser förlängning av ett tillstånd avseende
samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete
som ett tidigare tillstånd avser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 kr
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716)
för att bedriva näringsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt
5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) för
personer som fyllt 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt
5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) för
personer som inte fyllt 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 kr

1 Senaste lydelse 2011:707.