SFS 2013:603 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

130603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:937) om
allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 7 f § förordningen (1977:937) om allmänna

förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

1 ska ha följande lydelse.

7 f §

2

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med

beslut om arbetstillstånd, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska
tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i
fråga om arbetstillstånd. Om ett beslut endast avser visering ska överklagan-
det tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg i dess egenskap av migrations-
domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2 Senaste lydelse 2011:708.

SFS 2013:603

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013