SFS 2013:604 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

130604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:996) med instruktion för

Migrationsverket ska ha följande lydelse.

3 §

1

Migrationsverket ska

1. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av

fingeravtryck, Eurodac,

2. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder på

asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den 5
oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte
om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring,

3. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesi-

digt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut
2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och när-
mare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd
av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut
om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land,

4. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommis-

sionen i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt rådets
beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska
flyktingfonden för perioden 2005�2010 samt rådets beslut 573/2007/EG av
den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden
2008�2013,

5. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommis-

sionen i frågor som rör den europeiska återvändandefond som inrättats enligt
rådets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
återvändandefonden för perioden 2008�2013,

6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt 21

kap. utlänningslagen (2005:716),

7. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt bosatta

tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utlänningslagen (2005:716),

8. vara kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverk som inrättats

enligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett
europeiskt migrationsnätverk och i den egenskapen fullgöra de uppgifter som
enligt beslutet ska fullgöras av en kontaktpunkt,

1 Senaste lydelse 2012:744.

SFS 2013:604

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:604

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte avseende rådets direktiv

2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa
personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl
behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och
om innehållet i det beviljade skyddet,

10. vara registeransvarig och ha centralt ansvar för Sveriges behandling av

personuppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) enligt artikel 41.4
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli
2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan med-
lemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förord-
ningen),

11. föra register enligt artikel 34 i VIS-förordningen över all behandling av

personuppgifter i VIS och över de personer som är behöriga att föra in eller
använda uppgifter i VIS,

12. vara den myndighet som ger övriga behöriga svenska myndigheter åt-

komst till VIS enligt artikel 28.2 i VIS-förordningen,

13. vara den nationella kontaktpunkt som ansvarar för kontakterna med

Europeiska stödkontoret för asylfrågor enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett euro-
peiskt stödkontor för asylfrågor, och

14. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser rådets direk-

tiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares
inresa och vistelse för högkvalificerad anställning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Holmer
(Justitiedepartementet)