SFS 2013:605 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

130605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 10 § studiestödsförordningen (2000:655)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

10 §

1

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om

tillämpningen av bestämmelserna i 1

kap. 4�7 §§ studiestödslagen

(1999:1395).

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:862.

SFS 2013:605

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013