SFS 2013:606 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

130606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 1 kap. 1 och 7 §§, 2 kap. 3 §, 5 kap. 5 §, 5 a kap. 5 och 6 §§, 6 kap.

4 §, 13 kap. 10 § och 14 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 6 a kap., och fyra nya para-

grafer, 2 kap. 7 a §, 5 kap. 18 a §, 5 a kap. 1 a § och 23 kap. 2 a §, samt när-
mast före 2 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),
� villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige

(2 kap.),

� visering (3 kap.),
� uppehållsrätt (3 a kap.),
� flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),
� uppehållstillstånd (5 kap.),
� tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatta i Sverige (5 a

kap.),

� arbetstillstånd (6 kap.),
� EU-blåkort (6 a kap.),
� återkallelse av tillstånd (7 kap.),
� avvisning och utvisning (8 kap.),
� kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),
� förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),
� hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),
� verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),
� handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m.

(13 kap.),

� överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),
� nöjdförklaring (15 kap.),
� migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),
� skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),

1 Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275.

2 Jfr rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedbor-
gares inresa och villkor för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17,
Celex 32009L0050).

3 Senaste lydelse 2009:1542.

SFS 2013:606

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:606

� offentligt biträde (18 kap.),
� kostnadsansvar (19 kap.),
� bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),
� tillfälligt skydd (21 kap.),
� tribunalvittnen (22 kap.), och
� särskilda bemyndiganden (23 kap.).

7 §

4

Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där Säkerhetspolisen av

skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säkerhet
förordar

� att en utlänning ska avvisas eller utvisas,
� att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska

avslås eller att en utlännings uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska åter-
kallas,

� att en utlänning inte ska beviljas statusförklaring eller att en utlännings

statusförklaring ska återkallas, eller

� att en utlänning inte ska beviljas resedokument.
Ett ärende hos Migrationsverket om huruvida ny prövning ska beviljas

enligt 12 kap. 19 eller 19 a § är ett säkerhetsärende om beslutet om avvisning
eller utvisning har fattats i ett säkerhetsärende.

2 kap.

3 §

5

En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvise-

ring eller nationell visering, om han eller hon inte har uppehållstillstånd, har
ställning som varaktigt bosatt eller återtas enligt 6 a kap. 14 §.

EU-blåkort

7 a §

Bestämmelser om uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad

anställning (EU-blåkort) finns i 6 a kap.

5 kap.

5 §

6

Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som under de

senaste fem åren har haft uppehållstillstånd för arbete eller EU-blåkort utfär-
dat av Sverige i sammanlagt fyra år.

Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad

på annat sätt än genom anställning. Om utlänningen ska bedriva näringsverk-
samhet ska han eller hon ha förmåga att bedriva den aktuella verksamheten.

18 a §

Det som föreskrivs i 18 § första stycket gäller inte för en utlänning

som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 § första stycket eller uppehållstill-
stånd för arbete enligt 10 § om utlänningen har ett EU-blåkort utfärdat av
Sverige eller har eller har haft ett EU-blåkort utfärdat av Sverige och har åter-
tagits enligt 6 a kap. 14 §.

4 Senaste lydelse 2009:1542.

5 Senaste lydelse 2011:705.

6 Senaste lydelse 2008:884.

background image

3

SFS 2013:606

En ansökan om uppehållstillstånd efter inresan i Sverige får även bifallas

för en familjemedlem till en utlänning som avses i första stycket om utlän-
ningen beviljas uppehållstillstånd enligt de bestämmelser som anges där.

5 a kap.

1 a §

En ansökan från en tredjelandsmedborgare om ställning som varaktigt

bosatt i Sverige ska bifallas om sökanden har vistats inom Europeiska unio-
nens medlemsstaters territorier utan avbrott under minst fem år och under
denna tid haft EU-blåkort i en eller flera medlemsstater. Av den angivna tiden
ska sökanden de senaste två åren räknat från tiden för ansökan ha haft EU-
blåkort enligt 6 a kap. 1 §.

Vid beräkning av vistelsetiden enligt första stycket första meningen ska

vistelse i en annan medlemsstat som understiger arton månader inte beaktas.

Vistelse utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier under kor-

tare tid än tolv månader i följd och inte mer än arton månader sammanlagt ska
vid beräkning av vistelsetiden enligt första stycket första meningen inte anses
vara avbrott i vistelsen.

5 §

7

Ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska återkallas om den som

beviljats sådan ställning

1. medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter, som

varit av betydelse för att få ställningen,

2. utvisas,
3. utgör ett hot mot allmän ordning,
4. har vistats utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier under

tolv månader i följd,

5. har vistats utanför Sveriges territorium under sex år i följd, eller
6. får ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat.
Om ställning som varaktigt bosatt i Sverige har beviljats med stöd av 1 a §,

ska tidsperioden i första stycket 4 vara tjugofyra månader.

6 §

8

Den som förlorat sin ställning som varaktigt bosatt i Sverige på grund

av vistelse utanför Sveriges respektive Europeiska unionens medlemsstaters
territorier ska återfå denna efter ansökan, oavsett kraven på vistelsetid enligt 1
eller 1 a §, om

1. han eller hon har beviljats ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppe-

hållstillstånd syftande till bosättning enligt 5 kap.,

2. försörjningskravet i 2 § är uppfyllt, och
3. det inte finns något hinder enligt 3 §.

6 kap.

4 §

En utlänning som vill ha arbetstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och

beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om arbetstill-
stånd får inte bifallas efter inresan utom i fall som avses i 5 kap. 18 § andra
och tredje styckena, 18 a och 19 §§, vilka bestämmelser tillämpas på motsva-
rande sätt i fråga om arbetstillstånd.

7 Senaste lydelse 2006:219.

8 Senaste lydelse 2006:219.

background image

4

SFS 2013:606

6 a kap. EU-blåkort

Förutsättningar för tillstånd

1 §

En utlänning som erbjudits en högkvalificerad anställning i Sverige med

en anställningstid om minst ett år ska, om inte annat följer av 2 eller 3 §, be-
viljas ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning (EU-
blåkort), om

1. lönen är minst en och en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i

Sverige (lönetröskeln),

2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än

de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller
branschen,

3. utlänningen kan visa att han eller hon har, eller har ansökt om, en hel-

täckande sjukförsäkring som gäller i tre månader från inresan i Sverige, och

4. rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Euro-

peiska unionen.

En anställning ska anses vara högkvalificerad om den förutsätter att utlän-

ningen har relevant och särskild kompetens för den i form av slutförda studier
som motsvarar 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet inom det
yrke eller den bransch som anställningen avser.

Om den högkvalificerade anställningen avser ett reglerat yrke ska utlän-

ningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.

2 §

Ett EU-blåkort ska inte beviljas en utlänning som

1. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem

till en sådan medborgare,

2. har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 eller 15 b §, 12 kap. 18 §

första stycket 1, 21 kap. eller 22 kap. eller har ansökt om sådant tillstånd och
ansökan ännu inte har avgjorts slutligt,

3. har ansökt om uppehållstillstånd för att utföra forskning i Sverige enligt

ett mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande
för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare,

4. har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och som utövar sin

rätt att vistas i Sverige som arbetstagare eller egen företagare,

5. reser in i Sverige i enlighet med åtaganden enligt ett internationellt avtal

som underlättar inresa och tillfällig vistelse för vissa kategorier av personer
med anknytning till handel och investeringar,

6. har beviljats arbetstillstånd, eller är undantagen från kravet på arbetstill-

stånd, för säsongsarbete i Sverige,

7. har ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte kan

verkställas, eller

8. är utstationerad i Sverige enligt lagen (1999:678) om utstationering av

arbetstagare.

3 §

Ett EU-blåkort ska inte heller beviljas en utlänning som

1. visar upp handlingar till stöd för ansökan som har förvärvats på ett

bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende, eller

2. utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

background image

5

SFS 2013:606

När ansökan om EU-blåkort ska vara gjord

4 §

En utlänning som vill ha ett EU-blåkort i Sverige ska ha ansökt om och

beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan får inte bifallas
efter inresan.

Det som föreskrivs i första stycket gäller dock inte om utlänningen
1. ansöker om förlängning av tillståndstiden för ett EU-blåkort,
2. har ett EU-blåkort och ansöker om ett nytt sådant,
3. har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier och har slutfört studier

som motsvarar 180 högskolepoäng,

4. har genomfört ett forskningsprojekt i Sverige enligt ett mottagningsavtal

som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande för forsknings-
huvudmän att ta emot gästforskare, eller

5. har återtagits enligt 14 §.
Det som föreskrivs i första stycket gäller inte heller om utlänningen vistats

i en annan EU-stat i arton månader och under denna period haft EU-blåkort
utfärdat av den staten, om ansökan ges in senast en månad efter inresan i
Sverige.

Tillståndstid

5 §

Ett EU-blåkort ska gälla för högst två år med den möjlighet till förläng-

ning som framgår av 6 §. Om anställningstiden är kortare än två år ska EU-
blåkortet gälla under anställningstiden med ett tillägg av tre månader. Giltig-
hetstiden får dock inte vara längre än två år.

Den sammanlagda tillståndstiden för ett eller flera EU-blåkort får inte över-

stiga fyra år.

Att den som haft EU-blåkort under en sammanlagd tid av fyra år kan bevil-

jas permanent uppehållstillstånd framgår av 5 kap. 5 §.

Förlängning av tillståndstiden

6 §

Tillståndstiden för ett EU-blåkort ska förlängas om förutsättningarna i

1 § är uppfyllda och den sammanlagda tillståndstiden inte överstiger den tid
som anges i 5 § andra stycket.

Tillståndstiden för ett EU-blåkort får inte förlängas om
1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
2. bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,
3. utlänningen vid ansökningstillfället avseende EU-blåkortet inte upp-

fyllde kraven i 1 §,

4. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som EU-blåkortet

beviljades för,

5. utlänningen har bytt till en annan anställning eller till ett annat slag av

arbete än vad EU-blåkortet är knutet till,

6. utlänningen inte har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 9 §, eller
7. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

allmän folkhälsa.

Det som föreskrivs i andra stycket 6 hindrar inte att tillståndstiden för ett

EU-blåkort förlängs om utlänningen visar att bristen att fullgöra anmälnings-
skyldigheten enligt 9 § beror på orsaker som han eller hon inte råder över.

background image

6

SFS 2013:606

Tillståndets koppling till en viss anställning och ett visst slag av arbete

7 §

Ett EU-blåkort ska under de första två åren knytas till en viss anställning

och avse ett visst slag av arbete. Därefter ska ett EU-blåkort endast knytas till
ett visst slag av arbete.

Vid beräkningen av den tvåårsperiod under vilken EU-blåkortet ska knytas

till såväl viss anställning som slag av arbete, ska även den tid som utlän-
ningen haft ett tidigare EU-blåkort utfärdat av Sverige räknas in.

Om anställningen upphör under tillståndstiden för ett EU-blåkort, får utlän-

ningen vistas i Sverige under tre månader för att ansöka om ny anställning.
Tidsperioden börjar löpa när anställningen upphör.

8 §

En utlänning som vill byta till en annan anställning än den som EU-

blåkortet är knutet till under de två första åren, eller som vill byta till annat
slag av arbete, ska ansöka om ett nytt EU-blåkort.

Anmälningsskyldighet

9 §

Den som har ett EU-blåkort ska anmäla till Migrationsverket om

1. anställningen upphör, eller
2. den avtalade lönen inte längre når upp till den lönetröskel som ligger till

grund för EU-blåkortet.

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar

10 §

Familjemedlemmar som avses i 5 kap. 3 § första stycket 1�3 till den

som har ett EU-blåkort, ska beviljas uppehållstillstånd. Familjemedlemmens
uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som EU-blåkortet.

För barn som åberopar anknytning till den som har EU-blåkort eller till

hans eller hennes make eller sambo gäller 5 kap. 17 § andra stycket.

Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 5 kap. 17 a och 17 b §§ utom

i fall som avser en familjemedlem som har beviljats uppehållstillstånd av en
annan EU-stat på grund av anknytning till en utlänning som har EU-blåkort
utfärdat av den staten.

När ansökan om uppehållstillstånd för en familjemedlem ska vara gjord

11 §

En familjemedlem som avses i 10 § ska ha ansökt om och beviljats ett

uppehållstillstånd före inresan i landet. En ansökan får inte bifallas efter in-
resan.

Det som föreskrivs i första stycket gäller dock inte om
1. ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats på grund av anknytning till en utlänning som
har ett EU-blåkort,

2. sökanden har beviljats uppehållstillstånd av en annan EU-stat på grund

av anknytning till en utlänning som avses i 4 § tredje stycket, om ansökan ges
in senast en månad efter inresan i Sverige, eller

3. familjemedlemmen har återtagits enligt 14 § och den person som familje-

medlemmen har anknytning till ansöker om nytt EU-blåkort.

background image

7

SFS 2013:606

�&terkallelse av tillstånd

12 §

Ett EU-blåkort ska återkallas om

1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
2. bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,
3. utlänningen vid ansökningstillfället avseende EU-blåkortet inte upp-

fyllde kraven i 1 §,

4. den avtalade lönen enligt 1 § första stycket 1 inte längre når upp till den

lönetröskel som ligger till grund för EU-blåkortet,

5. förutsättningarna i 1 § första stycket 2 inte längre är uppfyllda,
6. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som EU-blåkortet

beviljades för,

7. utlänningen har bytt till en annan anställning eller till ett annat slag av

arbete än vad EU-blåkortet är knutet till,

8. utlänningen har varit arbetslös mer än tre månader i följd,
9. utlänningen inte har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 9 §, eller
10. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

allmän folkhälsa.

Ett EU-blåkort ska inte återkallas enligt första stycket 9 om utlänningen vi-

sar att bristen att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 9 § beror på orsaker
som han eller hon inte råder över.

13 §

Ett uppehållstillstånd som beviljats en familjemedlem enligt 10 § får

återkallas om

1. anknytningen till den som har EU-blåkort bryts eller om hans eller

hennes EU-blåkort återkallas, eller

2. familjemedlemmen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet

eller allmän folkhälsa.

�&tertagande av en utlänning som har EU-blåkort och hans eller hennes
familjemedlemmar

14 §

Om en annan EU-stat har avslagit en ansökan om EU-blåkort från en

utlänning som har, eller vid tiden för ansökan i den andra EU-staten hade, ett
EU-blåkort utfärdat av Sverige, och den andra EU-staten har ålagt utlän-
ningen och medföljande familjemedlemmar att lämna den medlemsstaten, ska
de återtas till Sverige.

Utlänningen och hans eller hennes familjemedlemmar som har återtagits

får vistas här i landet i tre månader från inresan även om EU-blåkortet inte
längre gäller eller har återkallats.

Beslutande myndighet

15 §

Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket.

Föreskrifter om lönetröskeln

16 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om lönetröskeln enligt 1 § första stycket 1.

background image

8

SFS 2013:606

13 kap.

10 §

9

Ett beslut ska vara skriftligt och innehålla de skäl som ligger till grund

för beslutet om det avser

� resedokument,
� uppehållstillstånd,
� arbetstillstånd,
� statusförklaring,
� tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige,
� avvisning eller utvisning,
� återreseförbud,
� förlängning eller upphävande av tidsfrist för frivillig avresa,
� förvar eller uppsikt, eller
� kroppsvisitation.
Vid beslut i fråga om nationell visering får skälen som ligger till grund för

beslutet utelämnas. En utlänning har dock alltid rätt till motivering av ett
beslut i fråga om nationell visering, om beslutet går utlänningen emot och
utlänningen omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES) eller av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för per-
soner, utan att vara medborgare i en EES-stat eller i Schweiz.

14 kap.

3 §

10

Migrationsverkets beslut får överklagas till en migrationsdomstol, om

beslutet innebär

� avvisning eller utvisning,
� avslag på en ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller tredje-

landsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller

� återkallelse av ett uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller tredjelandsmed-

borgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

23 kap.

2 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för handläggningen

av ärenden om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Sådana föreskrifter får inte innebära att avgift tas ut för handläggning av

ärenden om uppehållstillstånd som gäller

1. skyddsbehov,
2. familjeåterförening med personer som fått uppehållstillstånd på grund av

skyddsbehov eller synnerligen ömmande omständigheter,

3. vidarebosättning i Sverige, eller
4. personer som omfattas av EES-avtalet eller andra internationella avtal.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

9 Senaste lydelse 2012:129.

10 Senaste lydelse 2011:705.

background image

9

SFS 2013:606

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013