SFS 2013:607 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

130607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

3

I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen

(2005:716) i tillämpliga delar:

1 kap. 3 b § om EES-medborgare,
1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,
3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,
4 kap. 1�4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,
5 kap. 1�1 c, 3�10, 12�16 och 17�19 §§ om uppehållstillstånd,
6 a kap. 1�11 §§ om EU-blåkort,
8 kap. 7 a § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt,

EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående
åren och EES-medborgare som är barn,

8 kap. 17 a § om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till Sverige,

om fråga uppkommit om utvisning av en EES-medborgare eller en sådan
medborgares familjemedlem,

9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,
10 kap. 1, 2, 4, 5�10 §§, 11 § första och andra styckena och 17 § om förvar

och uppsikt,

12 kap. 1�5, 13 a och 21�23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,
13 kap. 1�7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,
13 kap. 10 § om motivering av beslut,
13 kap. 11 § om tolkersättning,
13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,
13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,
16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,
17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,
18 kap. 1 § andra stycket om offentligt biträde för barn, samt
19 kap. 1�4 §§ om kostnadsansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

1 Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275.

2 Jfr rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedbor-
gares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17,
Celex32009L0050).

3 Senaste lydelse 2012:130.

SFS 2013:607

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:607

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)