SFS 2013:608 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

130608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om studiestödslagen

(1999:1395)

dels att 1 kap. 4�7 §§, 2 kap. 4 § och 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 8 och 9 §§, av

följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

Utländska medborgare ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt

denna lag, jämställas med svenska medborgare om de på grund av anställning
eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter i fråga
om sociala förmåner från

1. EU-rätten,
2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena

sidan, och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

Första stycket gäller även familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 §

utlänningslagen (2005:716) till sådana utländska medborgare.

5 §

4

Utländska medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige som kan

härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EU-rätten ska, när det
gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska medbor-
gare.

6 §

5

Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om sociala

förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag,
jämställas med svenska medborgare vid studier i Sverige, om de har

1. ställning som varaktigt bosatta i Sverige,
2. ställning som varaktigt bosatta i en annan EU-stat men har uppehållstill-

stånd i Sverige, eller

3. ett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

1 Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275.

2 Jfr rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedbor-
gares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17,
Celex 32009L0050).

3 Senaste lydelse 2010:441.

4 Senaste lydelse 2010:441.

5 Senaste lydelse 2010:441.

SFS 2013:608

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:608

7 §

6

Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om familje-

förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiehjälp i form av
studiebidrag och extra tillägg enligt denna lag, jämställas med svenska med-
borgare, om de är

1. gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för forsk-

ningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i Sverige för
forskning,

2. familjemedlemmar till en gästforskare som avses i 1 och har uppehålls-

tillstånd i Sverige, eller

3. familjemedlemmar till en utländsk medborgare som har ett EU-blåkort

enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och själva har uppehållstill-
stånd och ska studera i Sverige.

8 §

I 2 kap. 4 § andra�fjärde styckena och 3 kap. 4 § andra�fjärde styckena

finns ytterligare bestämmelser om rätt till studiestöd för utländska medbor-
gare.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter i anslutning till 4�7 §§.

2 kap.

4 §

7

Studiehjälp får lämnas till studerande som är svenska medborgare.

Studiehjälp får också lämnas till studerande som inte är svenska medbor-

gare, om de studerande

1. är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, och
2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå

utbildning här.

Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för

personer som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är

1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlän-

ningslagen (2005:716),

2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller
3. familjemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och själva

har uppehållstillstånd.

Studiehjälp får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i

andra stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.

I 1 kap. 4�7 §§ finns bestämmelser om att vissa utländska medborgare ska

jämställas med svenska medborgare.

3 kap.

4 §

8

Studiemedel får lämnas till studerande som är svenska medborgare.

Studiemedel får också lämnas till studerande som inte är svenska medbor-

gare, om de studerande

1. är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, och

6 Senaste lydelse 2010:441.

7 Senaste lydelse 2010:441.

8 Senaste lydelse 2010:441.

background image

3

SFS 2013:608

2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå

utbildning här.

Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för

personer som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är

1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlän-

ningslagen (2005:716),

2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller
3. familjemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och själva

har uppehållstillstånd.

Studiemedel får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i

andra stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.

I 1 kap. 4�6 §§ finns bestämmelser om att vissa utländska medborgare ska

jämställas med svenska medborgare.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013