SFS 2013:609 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att rubriken närmast före 35 kap. 17 § ska utgå,
dels att 35 kap. 17 § ska ha följande lydelse.

35 kap.

17 § En försäkrad som inte är svensk medborgare ska, när det gäller beräk-
ning av försäkringstid för garantiersättning enligt 15 §, likställas med en
svensk medborgare, om han eller hon

1. har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat med uppehållstill-

stånd i Sverige,

2. är en gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för

forskningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i Sverige
för forskning,

3. är familjemedlem till en gästforskare som avses i 2 och har uppehållstill-

stånd i Sverige,

4. har EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), eller
5. är familjemedlem till en person som avses i 4 och har uppehållstillstånd i

Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275.

2 Jfr rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedbor-
gares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17,
Celex 32009L0050).

SFS 2013:609

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013