SFS 2013:611 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

130611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om arbetstidslagen (1982:673)

dels att 11, 22, 24, 26 och 27 §§ samt rubriken närmast före 26 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 26 a, 26 b och 27 a §§, av

följande lydelse.

11 §

2

Arbetsgivare ska föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid.

Arbetstagarna har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteck-
ningarna. Samma rätt har fackliga organisationer som företräder arbetstagare
på arbetsstället.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om hur sådana anteckningar ska föras.

22 §

3

Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden eller förbud som be-

hövs för att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen ska
följas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Ett sådant

föreläggande eller förbud får riktas även mot staten som arbetsgivare.

24 §

4

Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. utan att undantag eller avvikelser har gjorts enligt 3 eller 19 §, har anlitat

en arbetstagare i strid mot 10 b, 12, 15 eller 16 § eller brutit mot 11 § eller
mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §, eller

2. har lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när Arbetsmiljö-

verket har begärt upplysningar eller handlingar enligt 21 § första stycket.

En gärning som omfattas av ett föreläggande enligt 22 § ska inte medföra

straffansvar enligt första stycket.

Sanktionsavgifter

26 §

5

Om en arbetsgivare har överträtt 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 10 a, 13 eller

14 §, utan att ha stöd i kollektivavtal enligt 3 §, ska en sanktionsavgift tas ut.

1 Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284.

2 Senaste lydelse 2000:766.

3 Senaste lydelse 2000:766.

4 Senaste lydelse 2011:740.

5 Senaste lydelse 2011:740.

SFS 2013:611

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:611

Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oakt-
samhet.

Sanktionsavgiften utgör för varje timme otillåten arbetstid eller jourtid och

för varje arbetstagare som har anlitats i strid mot 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 10 a, 13
eller 14 §, en procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-
försäkringsbalken som gällde vid den tidpunkt då överträdelsen skedde.

Avgiften tillfaller staten.

26 a §

Någon sanktionsavgift ska inte tas ut för en gärning som omfattas av

ett föreläggande eller förbud enligt 22 §.

26 b §

Sanktionsavgiften ska tas ut av den fysiska eller juridiska person

som drev den verksamhet där överträdelsen skedde.

Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ur-

säktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara
oskäligt att ta ut avgiften.

27 §

6

Arbetsmiljöverket prövar genom avgiftsföreläggande frågor om sank-

tionsavgifter.

Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms vara ansvarig enligt

26 b § för en överträdelse föreläggs att godkänna avgiften omedelbart eller
inom viss tid.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna

avgörande om att avgift ska tas ut. Ett godkännande som görs efter det att den
tid som angetts i föreläggandet har gått ut är dock utan verkan. Om avgifts-
föreläggandet inte har godkänts inom utsatt tid, får Arbetsmiljöverket ansöka
hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets avgiftsföreläggandet har utfär-
dats, om att avgift ska tas ut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

27 a §

En sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har delgetts den som

avgiftsföreläggandet riktas mot inom fem år från den tidpunkt då över-
trädelsen skedde.

Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till länsstyrelsen.

Avgiften ska betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet
vann laga kraft. En upplysning om detta ska tas in i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, ska dröjs-

målsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda
avgiften och dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning enligt lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En beslutad avgift bortfaller om verkställighet inte har skett inom fem år

efter det att avgörandet vann laga kraft.

6 Senaste lydelse 1997:527.

background image

3

SFS 2013:611

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013