SFS 2013:612 Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

130612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1970:943) om arbets-

tid m.m. i husligt arbete

dels att nuvarande 20 och 21 §§ ska betecknas 24 och 25 §§,
dels att 17�19 §§, den nya 24 § samt rubriken närmast före 19 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 20�23 §§, av följande

lydelse.

17 §

2

Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden eller förbud som be-

hövs för att denna lag ska följas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

18 §

3

Arbetsmiljöverkets beslut enligt 17 § får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Ansvar, sanktionsavgift och skadestånd

19 §

En arbetsgivare som inte rättar sig efter ett föreläggande eller förbud

enligt 17 § döms till böter. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller för-
budet har förenats med vite.

Till böter döms också den arbetsgivare som uppsåtligen lämnar en oriktig

eller vilseledande uppgift i en anteckning som avses i 6 §.

En gärning som omfattas av ett föreläggande eller förbud enligt 17 § ska

inte medföra straffansvar enligt andra stycket.

20 §

Om en arbetsgivare har överträtt 2, 3, 4 eller 9 §, ska en sanktions-

avgift tas ut. Avgiften tas ut av den arbetsgivare i vars hushåll arbetet utförs.
Avgiften ska betalas även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet.

Avgiften utgör för varje timme otillåten arbetstid och för varje arbetstagare

som har anlitats i strid med 2, 3, 4 eller 9 § en procent av det prisbasbelopp

1 Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284.

2 Senaste lydelse 2000:765.

3 Senaste lydelse 2000:765.

SFS 2013:612

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:612

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde vid den tidpunkt
då överträdelsen skedde.

Avgiften tillfaller staten.

21 §

Någon sanktionsavgift ska inte tas ut för en gärning som omfattas av

ett föreläggande eller förbud enligt 17 §.

Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ur-

säktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara
oskäligt att ta ut avgiften.

22 §

Arbetsmiljöverket prövar genom avgiftsföreläggande frågor om sank-

tionsavgifter.

Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms vara ansvarig enligt 20 §

för en överträdelse föreläggs att godkänna avgiften omedelbart eller inom viss
tid.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna

avgörande om att avgift ska tas ut. Ett godkännande som görs efter det att den
tid som angetts i föreläggandet har gått ut är dock utan verkan. Om avgifts-
föreläggandet inte har godkänts inom utsatt tid, får Arbetsmiljöverket ansöka
hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets avgiftsföreläggandet har ut-
färdats, om att avgift ska tas ut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

23 §

En sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har delgetts den som av-

giftsföreläggandet riktas mot inom fem år från den tidpunkt då överträdelsen
skedde.

Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till länsstyrelsen. Av-

giften ska betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann
laga kraft. En upplysning om detta ska tas in i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, ska dröjs-

målsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda
avgiften och dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning enligt lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En beslutad avgift bortfaller om verkställighet inte har skett inom fem år

efter det att avgörandet vann laga kraft.

24 §

4

En arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter enligt anställ-

ningsavtalet eller bryter mot 5, 7, 11, 12, 12 a, 12 b, 13 eller 14 § ska betala
inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till
utan även ersättning för den skada som uppkommer.

En arbetstagare som inte uppfyller sina skyldigheter enligt anställnings-

avtalet eller bryter mot 5, 7, 11, 12, 12 a, 12 b, 13 eller 14 § ska betala ersätt-
ning för den skada som uppkommer.

Skadestånd enligt första eller andra stycket får avse både ersättning för den

förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som avtals- eller
lagbrottet innebär. Skadestånd med anledning av person- eller sakskada be-
stäms dock med tillämpning av allmänna skadeståndsregler.

Om det är skäligt, får skadeståndet sättas ned helt eller delvis.

4 Senaste lydelse av tidigare 20 § 1982:85.

background image

3

SFS 2013:612

25 §

Den som vill kräva skadestånd enligt 24 § ska väcka talan inom sex

månader från tidpunkten för den skadegörande handlingen. Om talan inte
väcks inom den tiden, har parten förlorat sin talan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013