SFS 2013:614 Lag om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

130614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid
vid internationell järnvägstrafik;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:475) om kör-

och vilotid vid internationell järnvägstrafik

dels att 25 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 27 a�27 e §§, av föl-

jande lydelse.

25 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden eller förbud som

behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
ska följas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Ett sådant

föreläggande eller förbud får riktas även mot staten som arbetsgivare.

27 §

Till böter döms den arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. förlägger arbetet så att raster inte kan tas enligt 14 och 15 §§, såvida inte

17 § varit tillämplig, eller

2. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när tillsynsmyndig-

heten har begärt upplysningar eller handlingar enligt 22 §.

En gärning som omfattas av ett föreläggande eller förbud enligt 25 § ska

inte medföra straffansvar enligt första stycket.

27 a §

Om en arbetsgivare har överträtt 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 eller 18 § eller

föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § andra stycket utan att ha stöd i
kollektivavtal enligt 4 §, ska en sanktionsavgift tas ut. Avgiften ska tas ut
även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften utgör för varje timme otillåten arbetstid och för varje arbetstagare

som har anlitats i strid mot 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 eller 18 § eller föreskrifter
som meddelats med stöd av 9 § andra stycket, en procent av det prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde vid den tidpunkt
då överträdelsen skedde.

Avgiften tillfaller staten.

27 b §

Någon sanktionsavgift ska inte tas ut för en gärning som omfattas av

ett föreläggande eller förbud enligt 25 §.

1 Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284.

SFS 2013:614

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:614

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

27 c §

Sanktionsavgiften ska tas ut av den fysiska eller juridiska person som

drev den verksamhet där överträdelsen skedde.

Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ur-

säktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara
oskäligt att ta ut avgiften.

27 d §

Tillsynsmyndigheten prövar genom avgiftsföreläggande frågor om

sanktionsavgifter.

Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms vara ansvarig enligt

27 c § för en överträdelse föreläggs att godkänna avgiften omedelbart eller
inom viss tid.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna

avgörande om att avgift ska tas ut. Ett godkännande som görs efter det att den
tid som angetts i föreläggandet har gått ut är dock utan verkan. Om avgifts-
föreläggandet inte har godkänts inom utsatt tid, får tillsynsmyndigheten an-
söka hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets avgiftsföreläggandet har ut-
färdats, om att avgift ska tas ut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

27 e §

En sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har delgetts den som

avgiftsföreläggandet riktas mot inom fem år från den tidpunkt då överträdel-
sen skedde.

Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till länsstyrelsen. Av-

giften ska betalas inom två månader från det att beslutet vann laga kraft. En
upplysning om detta ska tas in i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, ska dröjs-

målsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda
avgiften och dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning enligt lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En beslutad avgift bortfaller om verkställighet inte har skett inom fem år

från det att avgörandet vann laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)